župan

Župan Občine Šmarje pri Jelšah je Stanko (Stanislav) Šket. Za župana je bil izvoljen v prvem krogu Lokalnih volitev 2014 dne 5. oktobra 2014. Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je ugotovitveni sklep o izvolitvi župana sprejel 22. oktobra 2014. Funkcijo župana je upravljal profesionalno, od 01. avgusta 2015 dalje, pa neprofesionalno.

Telefon: 03/81 71 618 | Fax: 03/81 71 626 | E-pošta: obcina@smarje.si

Življenjepis Stanislava Šketa

Stanko Šket je rojen 24.1.1953 na Bobovem pri Šmarju. Otroštvo, na katerega ima zelo lepe spomine, je preživljal na kmetiji skupaj z očetom in dvema mlajšima bratoma. Osnovno šolo je obiskoval v Šmarju pri Jelšah in jo zaključil leta 1968. Po končani Osnovni šoli se je vpisal na se je vpisal na Pedagoško gimnazijo Celje in jo uspešno končal leta 1972.
Po končani srednji šoli je nadaljeval študij na Pedagoški akademiji v Ljubljani-smer fizika in tehnična vzgoja in ga zaključil leta 1974.
Njegova prva zaposlitev je bila na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, kjer se je zaposlil leta 1974. Najprej je poučeval fiziko in tehnično vzgojo. Od leta 1983 do leta 1988 je bil pomočnik takratnega ravnatelja Jožeta Jakoša.
Leta 1988 je bil imenovan za ravnatelja OŠ Šmarje pri Jelšah in to delo opravljal do izvolitve za župana oktobra leta 2014, torej skupno 26 let.
Ob svoji bogati profesionalni poti je vse svoje življenje tudi družbeno politično aktiven. Nikoli ni bil aktiven član kakšne stranke, bil pa je simpatizer levo usmerjenih strank, ki so ga predlagale na več funkcij. V dveh mandatih je bil član občinskega sveta. Kot član sveta pa je v več mandatih aktivno deloval v KS Šmarje pri Jelšah. Leta 2011 je kot kandidat PS kandidiral za poslanca v državni zbor v 7. volilni enoti in dosegel po številu glasov 2. mesto, ki pa ni prinašalo uvrstitve v državni zbor.
Od leta 1978 je član KD Anton Aškerc, kjer je izdelal vse scene in bil tehnični vodja vseh predstav, ki jih je pripravilo in izvedlo društvo, še zlasti času ko je delovalo gledališče Bo.
Je tudi dobitnik plakete Občine Šmarje pri Jelšah za dosežke in prizadevanja na področju vzgoje in izobraževanja. Z družino, ženo Ireno in hčerkama Mašo in Karin živi v domačem kraju na Bobovem, od koder ima krasen pogled na kraj Šmarje z okolico.
V prostem času rad tehnično ustvarja, gradi, ureja okolico doma, pomaga prijateljem, kolesari, predvsem pa je v celoti predan svoji službi.
Uspešno je vodil eno izmed največjih šol v Sloveniji, ki ima poleg centralne šole še 6 podružničnih šol in vključuje preko 900 učencev. Šola je znana po urejenosti, dobrih odnosih v kolektivu in številnih dosežkih učencev te šole. Veliko generacij se ga spominja kot odločnega, vztrajnega, delovnega, avtoritativnega in priljubljenega vodje velikega kolektiva zaposlenih in učencev.
Njegove osebnostne značilnosti »dosleden, deloven, vztrajen« bo v največji možni meri vlagal tudi v vodenje Občine Šmarje pri Jelšah v mandatnem obdobju 2014 do 2018. Njegov življenjski moto za uspeh je: »V SLOGI JE MOČ«. Prepričan je, da bo nadaljnji razvoj Občine Šmarje pri Jelšah dosežen le s skupnim delom in sodelovanjem mnogih, tako članov občinskega sveta, zaposlenih v občinski upravi in vseh, ki si želijo nadaljnjega razvoja občine v kateri živimo, delamo in jo imamo radi.

 

Pristojnosti župana so določene v 30. členu Statuta občine Šmarje pri Jelšah, Uradni list št. 35/2010.

Župan predstavlja in zastopa občino. Poleg tega župan predvsem:

  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans proračuna in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
  • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta, – odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine, če zakon ali predpis občine ne določa drugače,
  • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
  • predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
  • imenuje in razrešuje tajnika občine, vodje organov občinske uprave oziroma notranjih organizacijskih enot in predstojnike organov skupne občinske uprave, skupaj z drugimi župani občin ustanoviteljic,
  • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, – sprejema sklepe o razgrnitvi prostorskih izvedbenih aktov,
  • opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

Podžupana

Na osnovi 34. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ima Občina Šmarje pri Jelšah dva podžupana, ki ju izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Člana občinskega sveta, ki sta imenovana za podžupana, funkcijo podžupana hkrati opravljata nepoklicno. Od 13. februarja 2017 sta po sklepu župana Stanislava Šketa za podžupana imenovana:


Davorin Vrečko

Davorin Vrečko 

Rojen: 20. 1. 1985
Stanujoč: Šentvid 1, Grobelno

Predsednik odbora za gospodarstvo

Član odbora za šport

 

Maja Špes

Maja Špes

Rojena: 8. 5. 1959
Stanujoča: Finžgarjeva 5, Šmarje pri Jelšah

Predsednica komisije za vloge in pritožbe

Članica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Članica statutarno-pravne komisije