zdravstvo

Naloge občine na področju zdravstva so opredeljene z zakonom o lokalni samoupravi, statutom občine, zakonom o zdravstveni dejavnosti in zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Občina Šmarje pri Jelšah je soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki ga je ustanovila skupaj z ostalimi občinami upravne enote Šmarje pri Jelšah za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti.


 

Preventivni zdravstveni programi

Občina sofinancira poletno letovanje zdravstveno ogroženih otrok, večino sredstev za letovanje otrok pa zagotovi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Letovanje otrok iz vseh šestih občine UE Šmarje pri Jelšah vsako leto organizira in izvede OZRK Šmarje pri Jelšah.

Občina Šmarje pri Jelšah sofinancira tudi program Lokalne akcijske skupine (LAS), katere glavna naloga je preventivno delovanje na področju zasvojenosti mladih z različnimi drogami ter povezovanje vseh organizacij, društev, javnih zavodov in posameznikov, ki lahko največ storijo na področju preventive.