Izobraževanje obsega izredno široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.

Osnovna naloga občine na področju izobraževanja je skrb za razvoj in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, izobraževanja odraslih in glasbenega šolstva.

Občina Šmarje pri Jelšah sofinancira programe in dejavnosti zavodov oziroma šol, kamor so v programe vključeni učenci naše občine, in sicer:

  • Osnovna šola Šmarje pri Jelšah;
  • III. osnovna šola Rogaška Slatina;
  • Glasbena šola Rogaška Slatina;
  • Glasbena šola Šentjur;
  • OŠ Glazija Celje.

   


OŠ Šmarje pri Jelšah

Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah obiskuje okoli 960 učencev, oblikovanih pa je 47 rednih oddelkov in 17 oddelkov podaljšanega bivanja. Na osnovni šoli je zaposlenih 109 delavcev, od tega je 88 pedagoških in 21 strokovno-tehničnih delavcev.
Šola ima v upravljanju sedem objektov, poleg redne dejavnosti pa izvaja tudi nadstandardne programe.
Spletna stran: www.o-smarje.ce.edu


III. OŠ Rogaška Slatina

Občina Šmarje pri Jelšah je soustanoviteljica III. osnovne šole Rogaška Slatina, ki jo obiskujejo otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Šolo obiskuje 35 otrok iz šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, iz občine Šmarje pri Jelšah je v III. OŠ Rogaška Slatina vpisanih 14 otrok.
Spletna stran: www.3osrs.si


OŠ Glazija Celje

Šola izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za težko prizadete otroke. Osnovno šolo Glazija obiskuje en otrok iz občine Šmarje pri Jelšah.
Spletna stran: www.900.gvs.arnes.si/osglazija/


GŠ Rogaška Slatina

Občina Šmarje pri Jelšah je soustanoviteljica javnega zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina, ki jo obiskuje okoli 300 učencev iz šestih občin upravne enote Šmarje pri Jelšah, od teh jih je približno tretjina iz šmarske občine.
V Šmarju pri Jelšah je organizirana podružnica glasbene šole, ki za svoje delovanje uporablja prostore šmarske osnovne šole.
Spletna stran: www.gs-rogaska.si


GŠ skladateljev Ipavcev Šentjur

Spletna stran: www.gs-sentjur.si


Izobraževanje odraslih

Občina Šmarje pri Jelšah je soustanoviteljica Ljudske univerze Rogaška Slatina, ki izvaja program osnovnega izobraževanja odraslih in druge programe.
Spletna stran: www.lu-rogaska.si


Visokošolsko izobraževanje

Občina Šmarje pri Jelšah sofinancira dejavnost javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 34 občin savinjske statistične regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja na tem območju.
Izobraževanje obsega izredno široko področje proračunske porabe, za katerega mora občina zagotavljati materialne in ostale pogoje za delovanje javnih zavodov.
Spletna stran: www.rss-ce.si