soseske

Število in lokacija stanovanj

Občina ima v lasti 90 stanovanj, ki so locirana:

 • v več stanovanjskih stavbah v Šmarju pri Jelšah: 70 stanovanj;
 • v montažnih hišah v Šmarju pri Jelšah: 12 stanovanj;
 • v montažnih hišah v Sv. Štefanu: 3 stanovanja;
 • v stanovanjski stavbi Sv. Štefan: 2 stanovanji;
 • v stari šoli Lemberg: 1 stanovanje.

Struktura stanovanj

Struktura stanovanj je naslednja:

 • 4 garsonjere;
 • 28 enosobnih stanovanj;
 • 2 eno in pol sobni stanovanji;
 • 28 dvosobnih stanovanj;
 • 13 dvo in pol sobnih stanovanj;
 • 6 trisobnih stanovanj;
 • 9 štirisobnih stanovanj.

V 90 stanovanjih s približno 5.230 m² živi cca. 250 stanovalcev, povprečna kvadratura na stanovalca pa je cca. 21 m².
Stanovanjska soseska Dobrava

Gre za stanovanjsko območje na severnem robu naselja Šmarje pri Jelšah, obdano z dovoznimi cestami, železniško progo in obstoječo pozidavo. Na vzhodnem delu je Osnovna šola Šmarje pri Jelšah. Površina ureditvenega območja znaša cca 6,86 ha.

Po prostorskih aktih se na obravnavanem območju načrtujejo naslednji posegi

 • Izgradnja 30 prosto stoječih individualnih stanovanjskih stavb ter 2 večstanovanjska objekta (vila blok). Individualne stanovanjske stavbe so tlorisno zasnovane kot pravokotniki, dimenzije objektov so 12,00 m – 15,00 m x 8,00 m x 10,00 m ter so dve oz. tri etažne. Večstanovanjska objekta sta tlorisno zasnovana kot kvadrata okvirnih dimenzij 17,00 m x 17,00 m ter sta tri ali štiri etažna s kletjo ali brez. Strehe objektov so praviloma dvokapnice, smer slemena je vzporedna s smerjo plastnic. Naklon streh je cca 250 – 300. Fasade objektov so ometi svetlih barv.
 • Izgradnja novega cestnega omrežja z navezavo na obstoječe cestno omrežje, rekonstrukcija Vegove ulice, izgradnja omrežja pešpoti in kolesarskih poti ter izven nivojski prehod čez železniško progo.
 • Izgradnja komunalne, energetske ter ostale infrastrukture.

Obravnavano ureditveno območje se nahaja znotraj razglašenega območja arheološkega spomenika EŠD 1400 Zastranje – arheološko najdišče Grobelce.
Stanovanjska soseska Poljana

Gre za stanovanjsko območje na severnem robu naselja Šmarje pri Jelšah, severno od železniške proge Grobelno–Rogatec. Predstavlja položno južno pobočje orientirano proti središču naselja, s pogledom na spomeniški kompleks sv. Roka. Območje je z juga in vzhoda obkroženo z obstoječo individualno stanovanjsko zazidavo, na zahodu meji na osnovno šolo s športnim parkom in gozdnim robom, na severu pa na kmetijska zemljišča.

Po prostorskih aktih se na obravnavanem območju načrtujejo naslednje gradnje:

 • Izgradnja 24 prosto stoječih individualnih stanovanjskih stavb tipa B (B1), C in D :
  – Eno ali dvostanovanjska atrijska hiša tipa B ima tlorisne dimenzije 14,00 m x 14,00 m v zunanjih gabaritih oz. 8,00 m x 8,00 m v            notranjih dimenzijah atrija in vertikalni gabarit (K)+P+M;
  – Eno ali dvostanovanjska hiša tipa B1 ima tlorisne dimenzije 14,00 m x 8,00 m in vertikalni gabarit (K)+P+M;
  – Eno ali dvostanovanjska hiša tipa C ima tlorisne dimenzije 9,00 m x 12,00 m in vertikalni gabarit (K)+P+M;
  – Eno ali dvostanovanjska hiša tipa D ima tlorisne dimenzije 9,00 m x 16,00 m in vertikalni gabarit (K)+P+M;
  Streha stavb je simetrična dvokapnica s smerjo slemena v smeri daljše stranice oz. sestavljena pri atrijskih hišah. Naklon strešine je v razponu 250 – 300.
 • Izgradnja dveh večstanovanjskih objektov s podolgovato tlorisno zasnovo. Posamezni blok ima tlorisni gabarit največ 15,00 m x 30,00 m in vertikalni gabarit K+P+1(2)+M z največ 12 stanovanji. Oba bloka je možno v kletni etaži medsebojno povezati v skupno garažno klet. Streha bloka je dvokapnica s smerjo slemena v smeri daljše stranice, naklon strešine je v razponu 250 – 300.
 • Izgradnja novega cestnega omrežja z navezavo na obstoječe cestno omrežje, rekonstrukcija Gallusove ulice in Ulice na Livado, izgradnja omrežja pešpoti in kolesarskih poti ter izgradnja navezave na stanovanjsko sosesko Poljana.
 • Izgradnja komunalne, energetske ter ostale infrastrukture.