varstvo

Naloge občin na področju socialnega varstva so opredeljene z zakonom o socialnem varstvu, stanovanjskim zakonom, zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, zakonom o Rdečem križu Slovenje in zakonom o lokalni samoupravi.

Na podlagi zakonodaje občina zagotavlja in sofinancira oz. financira družinskega pomočnika, pomoč družini na domu, pomoč pri uporabi stanovanja in stroške storitev v zavodih za odrasle.


Bivanje starejših v zavodih

Občina Šmarje pri Jelšah v celoti plačuje ali doplačuje na podlagi odločb centra za socialno delo oskrbnino skupno za 58 občanov, od tega jih je 31 v petih splošnih socialnih zavodih, 18 v petih posebnih socialnih zavodih ter 9 v zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih (VDC). Največ oseb je nameščenih v zavodu Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.
V zadnjih letih število oseb, ki jim občina doplačuje ali v celoti plačuje oskrbnino v domovih, pada. Razlogi za to so v uvedbi drugih socialnih kategorij, predvsem pomoči na domu in družinskih pomočnikov, ki starejšim pomagajo, da ostanejo doma.


Plačilo pogrebnih stroškov

Občina zagotavlja sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi poravnali te stroške za pokojnika. Predlog pripravi center za socialno delo, če pa ima pokojnik imetje, občina prijavi terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov.


Delovanje humanitarnih društev

Občina sofinancira programe humanitarnih društev. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel občinski svet v letu 2004. V povprečju občina vsako leto sofinancira okoli 30 humanitarnih društev, za kar občina nameni okoli 25.000 evrov.


Rojstvo otrok

Občina Šmarje pri Jelšah od leta 2004 dodeljuje enkratno pomoč ob rojstvu otroka, in sicer v višini 200 evrov.
Upravičenec je eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana Republike Slovenije in imata ob otrokovem rojstvu stalno prebivališče na območju občine Šmarje pri Jelšah. Če starša živita ločeno, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev, pri katerem živi otrok.
Vloga za dodelitev denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Šmarje pri Jelšah se odda na vložišču Občine Šmarje pri Jelšah, I. nadstropje, soba št. 16.


Družinski pomočnik

Pravica do dodelitve družinskega pomočnika je socialno varstvena pravica, ki jo je na novo uvedel in opredelil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 2/2004) s 1. 8. 2004.
Trenutno Občina Šmarje pri Jelšah prispevke plačuje za kar 7 družinskih pomočnikov.


Pomoč na domu

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma (15. člen Zakona o socialnem varstvu).
Občina Šmarje pri Jelšah zagotavlja izvajalcu še dodatna sredstva za neposredno strokovno pripravo v višini 274,86 € mesečno in za kritje stroškov kilometrine zaradi specifičnosti terena v višini 600,00 € mesečno. Centri za socialno delo opravljajo naloge, ki so jim poverjene z zakonom, ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi. Centri lahko opravljajo za občino storitve osebne pomoči in pomoč družini na domu.
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na svoji seji 06. aprila 2016 soglašal s ceno storitve pomoči na domu – socialna oskrba, ki jo izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

Skupna cena storitve, ki jo izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah:

  • 15,56 €, če se storitev izvaja na delovni dan;
  • 21,24 €, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času;
  • 22,11 €, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih.

Cene se uporabljajo od 1. 5. 2016.

Občina Šmarje pri Jelšah subvencionira ceno v višini:

  • 10,56 €, kadar se storitev izvaja na delovni dan;
  • 14,24 €, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času;
  • 14,61 €, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnev

Cena efektivne ure za opravljeno storitev za pomoč na domu za uporabnika znaša:

  • 5,00 €, če se storitev izvaja na delovni dan;
  • 7,00 €, če se storitev izvaja v nedeljo ali v nočnem času;
  • 7,50 €, če se storitev izvaja ob praznikih oz. dela prostih dnevih.