Seje sveta

17. redna seja občinskega sveta (17. 5. 2017)

Številka: 0321-0003/2017
Datum:  9. 5. 2017

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
17
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 17. maja 2017, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  Poročevalka: Katarina Pogačnik, direktorica Envirodual d.o.o.
 4. Predlog Odloka o javnem zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Katarina Pogačnik, direktorica Envirodual d.o.o.
 5. Predlog Statuta Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 6. Predlog Poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 7. Predlog Odloka o spremembi meje območja naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Anita Reich, višja svetovalka
 8. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove za investicijo kopališče Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance
 9. Predlog sklepa o potrditvi novelacije DIIP za projekt »obnova ceste LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 10. Predlog soglasja k včlanitvi Muzeja baroka v Skupnost muzejev Slovenije
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
 11. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 12. Predlog sklepa o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 13. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 14. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Regijskega študijskega središča
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 15. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 16. Predlog sklepa o imenovanju člana Sveta VIZ III. OŠ Rogaška Slatina
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 17. Pobude in vprašanja
 18. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

16. redna seja občinskega sveta (29. 3. 2017)

Številka: 0321-0001/2017
Datum:  9. 1. 2017

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
16
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 29. marca 2017, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 – in 2. obravnava
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  Poročevalci: Stanislav Šket, župan
  Mateja Pilko, vodja oddelka za finance in proračun ter ostali skrbniki
 4. Predlog sklepa o sprejemu Celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalci: Marjan Sternad, predstavnik Fakultete za logistiko Celje, s sodelavci
 5. Ocena varnostne situacije na območju policijskega okoliša Šmarje pri Jelšah v letu 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Iztok Pinter, komandir Policijske postaje
 6. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v letu 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Marko Razboršek, vodja inšpektorata in redarstva
 7. Poročilo o delu uredniškega odbora in finančnem poslovanju občinskega glasila Šmarske novice v letu 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Sergeja Javornik, odgovorna urednica
 8. Predlog Odloka o dodeljevanju vrtov v zakup v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 9. Letno poročilo izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta LEK Šmarje pri Jelšah v letu 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Katarina Pogačnik, direktorica Envirodual d.o.o.
 10. Predlog sklepa o sprejemu Strategije razvoja občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  Poročevalka: Katarina Pogačnik, direktorica Envirodual d.o.o.
 11. Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Sveta JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 12. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta JZ Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 13. Predlog sklepa o določitvi člana za imenovanje v Nadzorni svet OKP Rogaška Slatina d.o.o.
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 14. Pobude in vprašanja
 15. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

15. redna seja občinskega sveta (8. 1. 2017)

Številka: 0321-0001/2017
Datum:  9. 1. 2017

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
15
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 18. januarja 2017, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 14. redne in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 – 2. obravnava
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  Poročevalci: Stanislav Šket, župan
  Mateja Pilko, vodja oddelka za finance in proračun ter ostali skrbniki
 4. Predlog sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 5. Predlog Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 6. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 7. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorja JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo, sklep komisije bo podan ustno na seji)
  Na sejo je povabljen tudi kandidat za direktorja g. Marjan Dikaučič.
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 8. Predlog sklepa o razrešitvah in imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno
  (gradivo priloženo)

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

14. redna seja občinskega sveta (07. 12. 2016)

Številka: 03211-0009/2016
Datum:  28. 11. 2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
14
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 07. decembra 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 13. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 – 1. obravnava
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  Poročevalci: Stanislav Šket, župan
  Mateja Pilko, vodja oddelka za finance in proračun ter ostali skrbniki
 4. Informacija o izvajanju in predlog za nadaljevanje projekta izgradnja oskrbovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalca: Stanislav Šket, župan
  Zlatka Pilko, koordinatorka projekta
 5. Predlog cene storitve na področju gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo od 01.01.2017
  (gradivo priloženo)
  Poročevalca: mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o.
  Marjeta Stefanovski, vodja finančne službe
 6. Predlog cene storitve na področju gospodarske javne službe – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode od 01.01.2017
  (gradivo priloženo)
  Poročevalca: mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina d.o.o.
  Marjeta Stefanovski, vodja finančne službe
 7. Predlog Skupnega programa varnosti za Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Marko Razboršek, vodja inšpektorata
 8. Predlog Odloka o spremembi meje naselja Pečica – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Anita Reich, višja svetovalka v Oddelku za okolje in prostor
 9. Predlog Odloka o imenovanju in spremembi območja ulic v naselju Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Anita Reich, višja svetovalka v Oddelku za okolje in prostor
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 11. Predlog sklepa o podaljšanju stavbne pravice za začasni kontejnerski objekt za potrebe Upravne enote Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, direktorica občinske uprave
 12. Predlog imenovanja članov v Svet Javnega zavoda za turizem, mladino in šport Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 13. Predlog imenovanja člana v Svet Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 14. Predlog imenovanja nadomestnega člana v Svet JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah 
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 15. Predlog imenovanja člana v Svet JZ Razvojna agencija Sotla 
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 16. Pobude in vprašanja
 17. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

13. redna seja občinskega sveta (24. 08. 2016)

Številka: 03211-0007/2016
Datum:  16. 08. 2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
13
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 28. avgusta 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 12. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje občine Šmarje pri Jelšah – 2. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalci: mag. Anita Reich, višja svetovalka v Oddelku za okolje in prostor
  Katarina Pogačnik in Urša Zakrajšek, Envirodual d.o.o.
 4. Predlog sklepa o potrditvi DIIP-a za investicijo ”plinifikacija Občine Šmarje pri Jelšah«
  (gradivo priloženo)
  Poročevalci: mag. Anita Reich, višja svetovalka v Oddelku za okolje in prostor
  Katarina Pogačnik in Tilen Kosi, Envirodual d.o.o.
 5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 01.01.2016 do 30.06.2016
  (gradivo je bilo že posredovano)
  Poročevalci: Stanislav Šket, župan in ostali skrbniki
 6. Predlog sklepa o soglasju k organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 2016/17
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
 7. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 2016/17
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
 8. Predlog sklepa o dopolnitvi NRP Ob124-14-0002 »Rekonstrukcija železniškega prehoda in križišča Dol – Zibika«
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 9. Predlog sklepa o najemu kredita za investicijo »Obnova LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika 1. in 2. etapa«
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 10. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 11. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 12. Predlog sklepa o predhodnem mnenju k imenovanju direktorice Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

1. izredna seja občinskega sveta (13. 06. 2016)

Številka: 03211-0006/2016
Datum:  08.06.2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
1.  IZREDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
 Seja bo v ponedeljek, 13. junija 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah.

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog za odkup prostorov za potrebe delovanja občinske uprave v obnovljenem objektu »Šmarski hram«

Poročevalci: Stanislav Šket, župan
Zlatka Pilko, koordinatorka projekta
Predstavniki podjetja LATIS d.o.o.

2. Predlog sprememb cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

Poročevalci: Peter  Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
Mag. Bojan Pirš, direktor OKP d.o.o. Rogaška Slatina
Predstavniki podjetja Simbio d.o.o.

3. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov 2016 – 2019 in predlog sklepa o prerazporeditvi

(gradivo priloženo)
Poročevalec: Peter  Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor

4. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine

(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave

5. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

12. redna seja občinskega sveta (25. 05. 2016)

Številka: 03211-0005/2016
Datum:  17. 05. 2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
12
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 25. maja 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za geografsko območje občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  Poročevalca: Peter Planinšek, vodja Oddelka za okolje in prostor
  Katarina Pogačnik in Urša Zakrajšek, Envirodual d.o.o.
 4. Predlog sklepa o sprejemu DIIP za projekt »prenova javne razsvetljave v Občini Šmarje pri Jelšah« in dopolnitev NRP Ob124-07-0066 »Druge manjše javne razsvetljave«
  Poročevalca: Zdenka Kos, podsekretarka v Oddelku za okolje in prostor
  Tilen Kosi, Envirodual d.o.o.
 5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 6. Predlog Odloka o občinskih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 8. Obravnava vloge JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah za financiranje sodne poravnave
  (gradivo priloženo)
  Poročevalca: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  Jelka Čujež, ravnateljica Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah
 9. Predlog sklepa o soglasju k najemu kredita JZ RA Sotla
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja Oddelka za gospodarstvo
 10. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 11. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 12. Predlog sklepa o imenovanju člana v Svet JZ Celjske lekarne
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 13. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 14. Pobude in vprašanja
 15. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

11. redna seja občinskega sveta (13. 04. 2016)

Številka: 03211-0004/2016
Datum:  06. 04. 2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
11
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 13. aprila 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 – in 2. obravnava
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  Poročevalca: Stanislav Šket, župan
  Zlatka Pilko v imenu oddelka za finance in proračun ter ostali skrbniki
 4. Predlog sklepa o soglasju k ceni za socialno varstveno storitev »pomoč na domu – socialna oskrba« za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalca: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  Zdravka Krušič, vodja storitve Pomoč na domu – socialna oskrba
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. in 2. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Peter Planinšek, vodja Oddelka za okolje in prostor
 6. Predlog sklepa o soglasju k delovnemu in finančnemu načrtu JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalci: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  Mag. Zinka Berk, vodja Oddelka za gospodarstvo
  Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
 7. Predlog sklepa o mnenju k strateškemu načrtu JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalci: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  Mag. Zinka Berk, vodja Oddelka za gospodarstvo
  Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
 8. Predstavitev možnosti organizacije dela in razvoja na področju kulture, turizma, športa in mladine
  (gradivo priloženo)
  poročevalci: Zlatka Pilko, po pooblastilu župana
  Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 9. Potrditev investicijske dokumentacije za projekt »Obnova LC 406 301 Spodnje Mestinje – Zibika, 1. in 2. etapa«
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
 10. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 11. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, v.d. direktorja občinske uprave
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

10. redna seja občinskega sveta (02. 03. 2016)

Številka: 03211-0003/2016
Datum:  22. 02. 2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
10
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 02. marca 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 9. redne in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Letno poročilo izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta LEK Šmarje pri Jelšah v letu 2015
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Katarina Pogačnik, direktorica Envirodual d.o.o.
 4. Ocena varnostne situacije na območju policijskega okoliša Šmarje pri Jelšah v letu 2015
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Iztok Pinter, komandir Policijske postaje
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina – 1. in 2. obravnava
  poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka
 6. Seznanitev s programsko zasnovo občinskega glasila, sestavo uredniškega odbora in cenikom
  (gradivo priloženo)
  poročevalca: Stanislav Šket, župan
  Sergeja Javornik, odgovorna urednica
 7. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

9. redna seja občinskega sveta (20. 01. 2016)

Številka: 03211-0001/2016
Datum:  13. 01. 2016

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
9
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 20. januarja 2016, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Obravnava in potrditev DIIP-a za investicijo »mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije« in uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 – 2. obravnava
  (gradivo priloženo v posebni mapi)
  poročevalci: Stanislav Šket, župan
  Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave ter ostali skrbniki
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Poljana (Š6 S1/2, Š5 S1, Š6 ZR) – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  poročevalci: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
  Petra Pogačar, s.p. in Barbara Černe
 6. Predstavitev možnosti organizacije dela in razvoja na področju kulture, turizma, športa in mladine
  (gradivo priloženo)
  poročevalci: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave,
  Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 7. Predlog sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 8. Predlog Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
 9. Predlog sklepa o potrditvi idejne zasnove za investicijo naravni bazen Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalci: Damjan Boštjančič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti
  Tadej Volčanšek, Objem narave d.o.o.
  Gregor Vreš, Landscape d.o.o.Predlog sklepa o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Šmarske novice
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave
 10. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

8. redna seja občinskega sveta (09. 12. 2015)

Številka: 03211-0006/2015
Datum:  02. 12. 2015

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
8
REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 09. decembra 2015, ob 16. uri,
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah – 2. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave
 4. Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Dol pri Pristavi, Pustike, Zibiška vas, Bezgovica in Roginska Gorca – 2. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
 5. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016 – 1. obravnava
  (gradivo priloženo) (gradivo priloženo v posebni mapi)
  poročevalci: Stanislav Šket, župan
  Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave ter ostali skrbniki
 6. Predlog sklepa o podaljšanju stavbne pravice za začasni kontejnerski objekt za potrebe Upravne enote Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave
 7. Predlog sklepa o nasprotovanju z določbami  53., 54. in  55. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave
 8. Potrditev DIIP-a za investicijo »telovadnica pri POŠ Sveti Štefan«
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
 9. Informacija o izvedljivosti plinifikacije v naselju Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Katarina Pogačnik, Envirodual d.o.o.
 10. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 12. Predlog kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

7. redna seja občinskega sveta (07. 10. 2015)

Številka: 03211-0005/2015
Datum:  29.09.2015

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10 in 59/15) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10)

s k l i c u j e m
 7. REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 07. oktobra 2015, ob 16. uri,
v OTROŠKEM VRTCU ŠMARJE PRI JELŠAH, Slomškova ulica 13

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
 2. Poročilo o realizaciji sklepov
  (gradivo priloženo)
 3. Predlog sklepa o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalki: Simona Dobnik, predsednica Občinske volilne komisije
  Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalki: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave
  Simona Dobnik, podsekretarka
 5. Predlog Odloka o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave
 7. Predlog Odloka o spremembi meje območij naselij Globoko pri Šmarju, Šmarje pri Jelšah in Zgornje Tinsko – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
 8. Predlog Odloka o spremembi meje med naselji Dol pri Pristavi, Pustike, Zibiška vas, Bezgovica in Roginska Gorca – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor
 9. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 10. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
 11. Predlog sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka
 12. Predlog sklepa o imenovanju članice Komisije za vloge in pritožbe
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 13. Predlog sklepa o imenovanju člana v Svet JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 14. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice JZ Razvojne agencije Sotla
  (gradivo priloženo)
  Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 15. Pobude in vprašanja
 16. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

6. redna seja občinskega sveta (29. 07. 2015)

Številka: 03211-0004/2015
Datum: 22.07.2015

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010)

s k l i c u j e m

 6. REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
Seja bo v sredo, 29. julija 2015, ob 16. uri,
V SEJNI SOBI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zapisnika 5. redne in 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov
(gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje – 2. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

4. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah – 2. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor

 5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Šmarje pri Jelšah – 1. in 2. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

 6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 01.01.2015 do 30.06.2015
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Stanislav Šket, župan
Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave ter ostali skrbniki

7. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 2015/16
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Jelka Čujež, ravnateljica Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah

8. Predlog sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 2015/16
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Damjan Boštjančič, vodja oddelka za družbene dejavnosti
Mitja Šket, ravnatelj Osnovne šole Šmarje pri Jelšah

9. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa za gradnjo varovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah in sprejem Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izgradnjo varovanih stanovanj – 1. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalci: Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave;
Mag. Jana Habjan Piletič, direktorica JHP Domžale;
Andreja Gregorčič, vodja projektov JHP Domžale;

10. Predstavitev variant za trajno ureditev prostorov občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Stanislav Šket, župan
Zlatka Pilko, v.d. direktorja občinske uprave ter ostali skrbniki

11. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

 12. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 in predlog brezplačnega prenosa lastninske pravice v korist RS
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

13. Predlog sklepa o vzpostavitvi območij brezplačnega kratkotrajnega parkiranja – modrih con v Šmarju pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor

 14. Pobude in vprašanja

 15. Razno

 

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

 

5. redna seja občinskega sveta (20. 05. 2015)

Številka: 03211-0003/2015
Datum:  13.05.2015

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010)

s k l i c u j e m

5. REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Seja bo v sredo, 20. maja 2015, ob 16. uri,

V SEJNI SOBI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov
(gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina
– skrajšani postopek
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

4. Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina,
Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje – 1. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

5. Predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor

6. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino
Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalki: Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine
Simona Dobnik, podsekretarka

7. Poročilo o izvajanju zimske službe 2014/2015
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Milan Konšak, občinski inšpektor

8. Poročilo JZ RA Sotla za leto 2014 ter finančni in delovni načrt za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalki: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla

9. Informacija o dosedanjem reševanju problematike občinske upravne stavbe
in predlog trajne prostorske rešitve
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Stanislav Šket, župan
Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine

10. Predlog Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2015 – 2020
(gradivo priloženo)
Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

11. Predlog Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Peter Planinšek, vodja oddelka za okolje in prostor

12. Informacija o odprtih terjatvah Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalca: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo
Odvetnik Marjan Feguš

13. Predlog sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

14. Predlog dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalka: mag. Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

15. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

16. Pobude in vprašanja

17. Razno

 

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

 

4. redna seja občinskega sveta (25. 03. 2015)

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010)

s k l i c u j e m

4. REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Seja bo v sredo, 25. marca 2015, ob 16. uri,
V SEJNI SOBI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov
(gradivo priloženo)

3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014 –
1. in 2. obravnava
(gradivo priloženo v posebni mapi)
Poročevalca: Stanko Šket, župan
Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine

4. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Šmarje pri Jelšah – 2. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine

5. Predlog sklepa o soglasju k ceni za socialno varstveno storitev
»pomoč na domu – socialna oskrba« za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Damjan Boštjančič, višji svetovalec v Oddelku za družbene dejavnosti in finance
Zdravka Krušič, vodja storitve Pomoč na domu – socialna oskrba

6. Predlog sklepa o soglasju k delovnemu in finančnemu načrtu JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalca: Damjan Boštjančič, višji svetovalec v Oddelku za družbene dejavnosti in finance
Jože Čakš, direktor JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah

7. Seznanitev s poročili organizatorjev volilne kampanje za lokalne volitve 2014
in predlog delne povrnitve stroškov volilne kampanje
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

8. Predlog sklepa o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

9. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Zinka Berk, vodja oddelka za gospodarstvo

10. Predlog sklepa o mnenju k imenovanju ravnateljice JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članice Nadzornega odbora
in predlog sklepa o potrditvi mandata članici Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

12. Informacija o finančnem poslovanju javnih zavodov v letu 2014
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine

13. Pobude in vprašanja

14. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanko ŠKET

3. redna seja občinskega sveta (22. 01. 2015)

V A B I L O

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010)

s k l i c u j e m

3. REDNO SEJO SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Seja bo v četrtek, 22. januarja 2015, ob 16. uri,
V SEJNI SOBI OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov
(gradivo priloženo)

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 – 2. obravnava
(gradivo priloženo v posebni mapi)
Poročevalca: Stanko Šket, župan
Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine

4. Letno poročilo izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta LEK Šmarje pri Jelšah v letu 2014
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Katarina Pogačnik, direktorica Envirodual d.o.o.

5. Predlog Letnega programa športa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Damjan Boštjančič, višji svetovalec v Oddelku za družbene dejavnosti in finance

6. Seznanitev s povzetkom regijskega izvedbenega načrta na področju socialnega varstva 2014 – 2016 za Savinjsko statistično regijo
(gradivo priloženo)
Poročevalec: Damjan Boštjančič, višji svetovalec v Oddelku za družbene dejavnosti in finance

7. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah – 1. obravnava
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Zlatka Pilko, v.d. tajnika občine

8. Predlog sklepa o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

9. Predlog sklepa o mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

10. Predlog sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

11. Predlog sklepa o določitvi števila članov in imenovanju članov Sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

12. Predlog sklepa o imenovanju člana Skupščine Javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

13. Predlog sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja

14. Pobude in vprašanja

15. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanko ŠKET

2. redna seja občinskega sveta (04. 12. 2014)

Številka: 03211-0006/2014
Datum:  26.11.2014
V A B I L O
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010)
s k l i c u j e m

2. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Seja bo v četrtek, 04. decembra 2014, ob 16.00 uri
v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah

Dnevni red:

1. Predlog zapisnika 1. redne seje Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)

2. Poročilo o realizaciji sklepov

3. Predlog Odloka o proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015 – 1. obravnava
(gradivo priloženo v posebni mapi)
poročevalci: Stanislav Šket, župan
Zlatka Pilko, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance ter ostali skrbniki

4. Predlog sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Simona Dobnik, podsekretarka

5. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
(gradivo priloženo)
Poročevalka: Branka Kovačič, predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

7. Pobude in vprašanja
8. Razno

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav ŠKET

1. redna seja občinskega sveta (22. 10. 2014)

V A B I L O
Na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS – UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 14. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010) ter 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/2010)
s k l i c u j e m

1. REDNO SEJO
OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Seja bo v sredo, 22. oktobra 2014, ob 16.00 uri
v spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Dnevni red:

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Razno

S seboj morajo novo izvoljeni člani prinesti potrdila o izvolitvi.

Priloge:
– Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah;
– Statut Občine Šmarje pri Jelšah;
– Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
– tabela o (ne)združljivosti funkcij
– Priročnik za občinske funkcionarje, Združenje občin Slovenije

Vabljeni:
– novo izvoljeni člani Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
– člani Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef ČAKŠ


Seje sveta 2010-2014

Seje sveta 2010-2014

Seje sveta 2006-2010

Seje sveta 2006-2010