Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

V občini Šmarje pri Jelšah deluje Javni zavod Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah s štirimi enotami in petimi dislociranimi oddelki, v katere je vključenih več kot 500 otrok. Statistični urad ugotavlja, da je bilo leta 2015 v vrtec vključenih več kot 80 % otrok, kar je po statističnih podatkih več kot v vseh vrtcih v Sloveniji (78 %), število vključenih otrok v vrtec pa še narašča.

Razlogov za nenehno povečevanje števila vključenih  otrok v programe predšolske vzgoje je več, eden glavnih pa je gotovo posledica spremembe Zakona o vrtcih, ki je začela veljati s 1.9.2008. Starši za drugega in vsakega naslednjega vključenega otroka v program do 1.6.2012 niso plačevali prispevka, ker ga je krilo Ministrstvo, preostanek pa občina. Od 1.6.2012 dalje znaša obveznost staršev za drugega otroka 30% njihovega prispevka, 70 % plača Ministrstvo, razliko do polne cene pa seveda občina. Starši v naši občini doplačujejo k ceni 25 % cene, ministrstvo 4%, občina pa 71 %.

Za otroke, ki se vključijo v vrtec, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo najkasneje v mesecu, ki je pred mesecem predvidene vključitve. Če starši zamudijo rok, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.

Vloge za znižano plačilo vrtca lahko starši oddajo osebno na Centru za socialno delo Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 38.Ekonomske cene programov

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji, 25. 7. 2013 sprejel sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah. Ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah od 01.08. 2013 znašajo:

  • Dnevni program za otroke 1. starostnega obdobja (1 – 3 let) 406,00 EUR;
  • Dnevni program za otroke 2. starostnega obdobja (3 – 6 let) 310,00 EUR;
  • Dnevni progam za otroke v kombiniranem oddelku (1 – 6 let) 340,00 EUR;
  • Dnevni program za otroke za starostno skupino (3 – 4 leta) 340,00 EUR.