Leto 2016 | objave v Uradnem listu RS

244. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2016
245. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
1
244. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah
1828. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah
1829. Odlok o občinskih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah
1830. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah
            Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah

 

Leto 2015 | objave v Uradnem listu RS

183. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2015
978.
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah
1052. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014
1579.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1580.
Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1670.
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2015–2020
1969. Popravek Obvezne razlage poglavja 7.1.4. Dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 in grafičnega dela Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šmarje pri Jelšah s kasnejšimi spremembami
2478.
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmarje pri Jelšah
2479.
Odlok o občinskih cestah v Občini Šmarje pri Jelšah
2480.
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Oskrbovana stanovanja Šmarje pri Jelšah«
2752.
Ugotovitveni sklep o prehodu mandata svetnice Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjo kandidatko
2897. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah
3084. Odlok o pravilih in ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah
3085. Odlok o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah
3086.
Odlok o spremembi meje območij naselij Globoko pri Šmarju, Šmarje pri Jelšah in Zgornje Tinsko
3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
3411. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
3598. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah
3747. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2016
3903. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Šmarje pri Jelšah


Leto 2014 | objave v Uradnem listu RS

149. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
150. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
151. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
236. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2014
331. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
337.  Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
338. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
882. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
1712. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1713. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
1714. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Šmarje pri Jelšah
2066. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2604. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
2959. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
3042. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
3578. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2015
3587. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah


Leto 2013 | objave v Uradnem listu RS

269. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
270. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah
1001. Cenik novih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
1016. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
1017. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
1564. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah
1909. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
2260. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
2276. Odlok o dopolnitvi Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
2566. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
3292. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
3383. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
3384. Odlok o prenehanju veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah
3385. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
3387. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
3706. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2014
4187. Pravilnik o uporabi in oddajanju športne dvorane in atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah, telovadnice pri POŠ Šentvid pri Grobelnem in drugih športnih površin pri podružničnih osnovnih šolah v Občini Šmarje pri Jelšah


Leto 2012 | objave v Uradnem listu RS

232. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
233. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
234. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
989. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
1333. Sklep o začetku priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta – ID OPN Občine Šmarje pri Jelšah
2462. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah
3172. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012
3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
3653. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2013
3978. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (uradno prečiščeno besedilo)


Leto 2011 | objave v Uradnem listu RS

247. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
1290. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
1291. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1568. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2011
2156. Odlok o dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
3825. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2011
3826. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarje pri Jelšah
4510. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2012


Leto 2010 | objave v Uradnem listu RS

190. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
191. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah
307. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah
308. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
309. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
460. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje
948. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kozje, dopolnitev 2009
1252. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1711. Statut Občine Šmarje pri Jelšah
1712. Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah
1713. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah
1714. Odlok o razglasitvi Župnišča v Šmarju pri Jelšah za kulturni spomenik
1715. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje
1716. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1717. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2010
1718. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Šmarje pri Jelšah
1719. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
2307. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
2308. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
2309. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra
2310. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2949. Popravek Odloka o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
3486. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice in namestnice predsednice Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
3487. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah
4012. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4013. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4480. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah
4699. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah
5270. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2011


Leto 2009 | objave v Uradnem listu RS

290. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009,  9/2009
965. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za izgradnjo oskrbovanih stanovanj na območju Lorgerjeve domačije
1118. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1119. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1120. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2009
1530. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990, za območje Občine Kozje
1620. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah, Stran 4858.
2105. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah
2106. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega v k.o. Platinovec
3734. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2009
3735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
3736. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3737. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
4227. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
4228. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šmarje pri Jelšah
4229. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah
4355. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
4649. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2010
4697. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor
4698. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
4699. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah


Leto 2008 | objave v Uradnem listu RS

369. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008, 12/2008
370. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem Vrtcu Šmarje pri Jelšah za leto 2008, 12/2008
371. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 12/2008
372. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 12/2008
373. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 12/2008
1123. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice
1341. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007, 33/2008
1342. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra na parceli št. 866/7, k.o. Bodrež, 33/2008
1343. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah, 33/2008
1523. Popravek Odloka o Lokacijskem načrtu za ureditveno območje plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice
1853. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje
2331. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Šmarje pri Jelšah, 55/2008
2332. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 55/2008
2333. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 55/2008
2473. Odlok o spremembah Odloka o lokacijskem načrtu za ureditev območja plinovoda R-21-a Šmarje pri Jelšah–Slovenske Konjice, 57/2008
3683. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju turističnega spominka za posamezno občino in/ali območje Obsotelja in Kozjanskega, 84/2008
4268. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008, 100/2008
4427. Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
4899. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
4986. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega načrta za stanovanjsko sosesko Š6S1/2, Š5S1, Š6Z3 – Poljana
5121. Pravilnik o postopku sprejema otrok v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
5379. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar – marec 2009


Leto 2007 | objave v Uradnem listu RS

95. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred, 2/2007
164. Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah, 4/2007
428. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, 9/2007
429. Sklep o določitvi višine denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah, 9/2007
975. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007, 20/2007
1277. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Dobrava (Š12S1) v Šmarju pri Jelšah, 25/2007
1340. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007, 26/2007
1499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi predloga Strategije prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah, 29/2007
1554. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006, 30/2007
1555. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarje pri Jelšah, 30/2007
1556. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 30/2007
1681. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah, 31/2007
3875. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2007-2013, 70/2007
4057. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, 76/2007
4131. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjega kandidata z liste, 79/2007
4159. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah, 80/2007
4245. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Šmarje pri Jelšah, 83/2007
4530. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007, 91/2007
4531. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 91/2007
4532. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 91/2007
4898. Sklep o povišanju najemnin od 1. 11. 2007 dalje za stanovanja v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, 98/2007
4948. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, urejanju pokopališč ter pogrebnih svečanostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 99/2007
5546. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-proizvodno cono Mestinje – Bohor, 111/2007
5623. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 112/2007
5624. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah, 112/2007
5625. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008, 112/2007
5681. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 113/2007
5682. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Šmarje pri Jelšah, 113/2007
5683. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko sosesko Š12S1 – Dobrava, 113/2007
5839. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2008, 117/2007


Leto 2006 | objave v Uradnem listu RS

381. Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede, 10/2006
493. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006, 12/2006
494. Odlok o razglasitvi Starega rotovža v Lembergu za kulturni spomenik, 12/2006
495. Odlok o spremembah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za nadaljevanje zazidave območja Š11 S2, 12/2006
1489. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah, 35/2006
1490. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005, 35/2006
1491. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu, ki jo je sprejel Svet Centra za socialno delo Šmarje pri Jelšah, 35/2006
1627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 38/2006
1628. Odlok o razglasitvi Vinske kleti na domačiji Predenca 23a za kulturni spomenik lokalnega pomena, 38/2006
1869. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, 43/2006
2066. Pravilnik o subvencioniranju projektov inovacij v Občini Šmarje pri Jelšah, 47/2006
2165. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, 50/2006
2767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin, 64/2006
3494. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 79/2006
3495. Odlok o pogojih plakatiranja v času volilne kampanje, 79/2006
3496. Sklep o imenovanju nadomestnih članov Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, 79/2006
3497. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah za volilno leto 2006, 79/2006
3498. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 79/2006
3655. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah, 83/2006
3799. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 86/2006
3899. Program priprave za Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1, 89/2006
4320. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, 100/2006
4343. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006, 101/2006
4794. Popravek Programa priprave za Občinski lokacijski načrt za stanovanjsko sosesko Š12S1, 112/2006
5166. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, 120/2006
5483. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2007, 130/2006
5652. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2007, 134/2006
5844. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 137/2006
5845. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 137/2006
5846. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, 137/2006


Leto 2005 | objave v Uradnem listu RS

376. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 12/5
377. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005, 12/5
378. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šmarje pri Jelšah, 12/5
379. Sklep o uskladitvi višine najemnin v stanovanjih last Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2005 in 2006 s podzakonskimi predpisi, 12/5
380. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 12/5
381. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 12/5
1636. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, 41/5
1637. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi , 41/5
1638. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu, 41/5
2349. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Šmarje pri Jelšah, 54/5
2350. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin, 54/5
2486. Pravilnik o sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja, zavodi, krajevne skupnosti in niso bile predmet drugih razpisov, 56/5
4088. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005, 93/2005
4089. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za nadaljevanje zazidave območja Š11 S2, 93/2005
4090. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 93/2005
4858. Sklep o financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006, 110/05
5281. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 118/05
5518. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006, 120/05


Leto 2004 | objave v Uradnem listu RS

555. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, 13/4
556. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev osebna pomoč in pomoč na domu, 13/4
557. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 13/4
558. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2004, 13/4
1053. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, 24/4
1842. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003, 41/4
1843. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 41/4
1844. Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, 41/4
1845. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2, 41/4
2112. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah, 44/4
3866. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2004, 86/04
3867. Odlok o dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 86/04
3868. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Šmarje pri Jelšah, 86/04
3869. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, 86/04
4022. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 88/04
4090. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah, 89/04
4496. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2 (območje večstanovanjskih stavb), 106/04
110/2004 Popravek Sklepa o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2 (območje večstanovanjskih stavb)
4767. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, 115/04
4768. Sklep o delitvi premoženja Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, 115/04
4892. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, 118/04
4893. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 118/04
4894. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti so usklajeni s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 118/04
4895. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah, 118/04
4896. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 118/04
5742. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2005, 134/04


Leto 2003 | objave v Uradnem listu RS

198. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003, 5/3
199. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Šmarje pri Jelšah, 5/3
200. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvenih storitev, 5/3
317. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah, 8/3
318. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2003, 8/3
319. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 8/3
320. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 8/3
699. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003, 16/3
700. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun višine komunalne takse, 16/3
701. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 16/3
702. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 16/3
1422. Sklep o sprejetju cen pogrebnih storitev, 33/3
1423. Pravilnik o financiranju športa v Občini Šmarje pri Jelšah, 33/3
2154. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002, 44/3
2155. Sklep o imenovanju članov v delovna telesa Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, 44/3
2156. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, 44/3
3601. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarje pri Jelšah, 73/3
3602. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, 73/3
3915. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 81/3
4647. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003, 105/3
4648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 105/3
4649. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Šmarje pri Jelšah, 105/3
4650. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 105/3
5344. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2004, 124/3
5652. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 131/3
5653. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Šmarje pri Jelšah, 131/3
5654. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov in stavb v najem in določanju najemnin, 131/3


Leto 2002 | objave v Uradnem listu RS

528. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002, 12/2
529. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti – Lemberg za naselji Lemberg in Topolovec, 12/2
1097. Poročilo Občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah o izidu glasovanja na referendumu za izločitev naselij Lemberg in Topolovec iz Krajevne skupnosti Mestinje in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Lemberg, dne 3. 3. 2002, 24/2
1127. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 25/2
1322. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, 30/2
1323. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 30/2
1324. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 30/2
3326. Popravek – Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, 34/02
1952. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Uprave občine Šmarje pri Jelšah, 40/2
2678. Pravilnik o oddaji neprofitnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah, 54/2
2679. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah, 54/2
2801. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Šmarje pri Jelšah, 57/2
2802. Odlok o spremembah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 57/2
2803. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, 57/2
2804. Statutarni sklep, 57/2
3159. Odlok o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 65/2
3160. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šmarje pri Jelšah, 65/2
3688. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2002 v Občini Šmarje pri Jelšah, 76/2
3689. Razpis za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 76/2
16. Popravek odloka o določitvi števila članov sveta KS in o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 80/2
4440. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 88/2
4761. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002, 94/2
4762. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 94/2
4763. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 94/2
4872. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 96/2
5525. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2003, 112/2


Leto 2001 | objave v Uradnem listu RS

105. Odlok o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 1/1
325. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 4/1
708. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, 11/1
982. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje pri Jelšah, 16/1
983. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili, 16/1
984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 16/1
985. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001, 16/1
1577. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah, 25/1
1665. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, 27/1
1666. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, 27/1
1667. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah, 27/1
2289. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah, 38/1
2290. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, 38/1
2291. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 38/1
2292. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 38/1
2796. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 51/1
2855. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi prispevka za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 52/1
3532. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 65/1
4280. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, 82/1
4591. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah, 91/1
4592. Odlok o določitvi pomožnih objektov in posegov v prostor za katere zadostuje priglasitev del, 91/1
4593. Odlok o dopolnitvah odloka o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Šmarje pri Jelšah, 91/1
4594. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Šmarje pri Jelšah, 91/1
5098. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, 104/1
5099. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002, 104/1
5100. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah, 104/1
5101. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002, 104/1


Leto 2000 | objave v Uradnem listu RS

104. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, 2/0
1223. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prevzemu ustanoviteljskih pravic Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah, 26/0
1612. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, 34/0
1613. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, 34/0
1614. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šmarje pri Jelšah, 34/0
1615. Odlok o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah, 34/0
1616. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 34/0
1617. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 34/0
1618. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 34/0
1619. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 34/0
2115. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Šmarje pri Jelšah, dopolnitev v letu 2000, 45/0
2664. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P2 Šmarje pri Jelšah, 58/0
2665. Odlok o občinskih cestah, 58/0
3415. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000, 72/0
3416. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 72/0
3417. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 72/0
3418. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 72/0
3557. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave, 76/0
4199. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Sotla, 100/0
4200. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah, 100/0
4201. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 100/0
4202. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 100/0
4683. Pravilnik o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah, 112/0
5295. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, 125/0
5296. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001, 125/0
5297. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvu prodajaln v Občini Šmarje pri Jelšah, 125/0


Leto 1999 | objave v Uradnem listu RS

191. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevnih skupnosti Šmarje pri Jelšah, 4/99
380. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 1999, 8/99
381. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 8/99
382. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999, 8/99
383. Sklep o vrednosti točke, 8/99
384. Pravilnik o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoči na domu”, 8/99
772. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, 15/99
773. Odlok o komunalnem redarstvu v Občini Šmarje pri Jelšah, 15/99
774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 15/99
775. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 15/99
776. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Šmarje pri Jelšah, 15/99
777. Sklep o cenah pogrebnih storitev, 15/99
778. Sklep o imenovanju članov občinske volilne komisije, 15/99
1425. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, 28/99
1426. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naseljih Občine Šmarje pri Jelšah, 28/99
2082. Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 41/99
2143. Poslovnik Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, 43/99
2144. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, 43/99
2771. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Šmarje pri Jelšah, 58/99
3178. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 65/99
3179. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, 65/99
3209. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmarje pri Jelšah, 66/99
4025. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, 84/99
4026. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 84/99
4562. Sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta, 95/99
4679. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1999, 98/99
4680. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Šmarje pri Jelšah, 98/99
4681. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 98/99
4682. Sklep o prehodu mandata člana občinskega sveta, 98/99
5145. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000, 109/99
5146. Nadomestne volitve člana Sveta krajevne skupnosti Kristan vrh v 2. volilni enoti Hajnsko, 109/99


Leto 1998 | objave v Uradnem listu RS

88. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997, 1/98
89. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, 1/98
90. Odlok o upravljanju in načinu oddajanja športne dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v uporabo, 1/98
273. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah, 5/98
421. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1998, 9/98
422. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1998, 9/98
703. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah, ki je bil 22. 2. 1998, 15/98
903. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997, 20/98
904. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1998, 20/98
990. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora, 23/98
1485. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Sladka gora, 33/98
1486. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Sladka gora, 33/98
1626. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 36/98
2134. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, 48/98
2135. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 48/98
2136. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah, 48/98
2137. Sklep o določitvi višin taks za odvoz in odlaganje odpadkov iz tipiziranih zabojnikov, 48/98
2138. Sklep o določitvi zneska rezervacije v otroških vrtcih, 48/98
2582. Odlok o prevzemu ustanoviteljskih pravic Sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah, 56/98
2724. Odlok o razglasitvi naravne znamenitosti in kulturnega spomenika, 58/98
2725. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 58/98
2972. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, 63/98
2973. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje, 63/98
2974. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Šmarje pri Jelšah, 63/98
2975. Sklep o imenovanju članice v občinsko volilno komisijo, 63/98
2976. Sklep volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Tinsko, 63/98
3367. Sklep o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevne skupnosti Kristan vrh, 68/98
3445. Sklep o določitvi cene programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 69/98
3446. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 69/98
4274. Poročilo o izidu volitev v Občini Šmarje pri Jelšah, 82/98
4275. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah, 82/98
4398. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1998, 85/98
4399. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1999, 85/98
4400. Razpis ponovnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah v 10. in 13. volilni enoti, 85/98
4575. Sklep o delitvi premoženja, 88/98


Leto 1997 | objave v Uradnem listu RS

77. Odlok o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 1/97
248. Sklep o javni infrastrukturi na področju kulture, 4/97
478. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v KS Sveti Štefan, 8/97
836. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1996, 14/97
837. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Šmarje pri Jelšah v letu 1997, 14/97
838. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 1997, 14/97
839. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997, 14/97
840. Sklep o sprejetju cen najemnin za grobove in storitve Občine Šmarje pri Jelšah, 14/97
841. Sklep o občinskem prazniku Občine Šmarje pri Jelšah, 14/97
1118. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah, 19/97
1119. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi, 19/97
1548. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997, 25/97
1627. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 26/97
1722. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec, 30/97
1726. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Zibika, 30/97
2083. Statutarni sklep o spremembah statuta Občine Šmarje pri Jelšah, 37/97
2084. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 37/97
2401. Sklep o uvedbi samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zibika, 43/97
2402. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za samoprispevek v KS Zibika, 43/97
3158. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 64/97
3583. Statut Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah, 74/97
3982. Odlok o razveljavitvi taks, ki so jih uporabniki plačevali neposredno ob ceni vode in odvoza komunalnih odpadkov, 85/97
3983. Sklep o območju na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 85/97
3984. Sklep o sprejemu novooblikovanih cen komunalnih storitev – vodarine in odvoza odpadkov JP “OKP” Rogaška Slatina, 85/97
3985. Sklep o določitvi višin taks za odvoz in odlaganje odpadkov iz tipiziranih zabojnikov, 85/97
4037. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah, 87/97


Leto 1996 | objave v Uradnem listu RS

93. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 1/96
325. Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah prešel na naslednjega kandidata, 6/96
486. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah, 9/96
1025. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Šmarje pri Jelšah, 17/96
1026. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah, 17/96
1027. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995, 17/96
1028. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1996, 17/96
1029. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 1996, 17/96
1030. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Kristan Vrh, 17/96
1031. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sladka Gora, 17/96
1032. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Tinsko in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Tinsko, 17/96
1033. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah, 17/96
1034. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem, 17/96
1035. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Zibika in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zibika, 17/96
1036. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Sveti Štefan in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Sveti Štefan, 17/96
1037. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje, 17/96
1038. Odlok o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje in volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje, 17/96
1561. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje in volilnih enotah za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Mestinje, sprejetega na seji dne 2. 2. 1996, 25/96
1627. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1996, 26/96
1628. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti, 26/96
1629. Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah prešel na naslednjega kandidata, 26/96
1630. Sklep o višini cene storitev in višini prispevkov staršev k oskrbnim stroškom v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 26/96
1631. Sklep o razrešitvi funkcije člana občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah, 26/96
2190. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2191. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Mestinje na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2192. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Kristan vrh na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2193. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sladka Gora na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2194. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Sveti Štefan na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2195. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Šentvid pri Grobelnem na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2196. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Tinsko na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2197. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Zibika na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2198. Poročilo o izidu volitev v svet Krajevne skupnosti Dol-Spodnje Mestinje na volitvah 2. 6. 1996, 33/96
2330. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, 35/96
3215. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 55/96
3216. Sklep o najemnini za poslovne prostore, 55/96
3629. Odlok o popravku odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1996, 64/96
3630. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, 64/96
3631. Sklep o vrednosti točke za določanje višine komunalnih taks v Občini Šmarje pri Jelšah, 64/96


Leto 1995 | objave v Uradnem listu RS

342. Odlok o spremembi območja naselja Šmarje pri Jelšah in o uvedbi uličnega sistema v naselju Šmarje pri Jelšah, 4/95
425. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja S1 v Šmarju pri Jelšah, 5/95
426. Statutarni sklep občine Šmarje pri Jelšah, 5/95
531. Dogovor o ukinitvi samoprispevka, 8/95
565. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v občini Šmarje pri Jelšah ter ukrepih za zavarovanje kakovosti in količine vode, 9/95
630. Odlok o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah, 11/95
631. Odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah, 11/95
632. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, 11/95
645. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v občini Šmarje pri Jelšah, 12/95
859. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1995, 18/95
1513. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994, 30/95
1664. Statut Občine Šmarje pri Jelšah, 34/95
1702. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, 35/95
1703. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995, 35/95
1845. Odlok o razdelitvi javnega zavoda za izvajanje spremljevalnih dejavnosti, 38/95
1906. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995, 39/95
2270. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 47/95
2298. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 48/95
2299. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, 48/95
2300. Odlok o prevzemu obveznosti po odloku o izdaji obveznic Občine Šmarje pri Jelšah, 48/95
2301. Sklep o uvedbi takse za povračilo stroškov financiranja sanacije skupnega odlagališča in komunalne opreme, 48/95
2302. Sklep o povišanju takse za povračilo stroškov izgradnje vodovoda, 48/95
3119. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Šmarje pri Jelšah, 68/95
3120. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 1995, 68/95
3121. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, 68/95
3122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi delovnih teles občinskega sveta Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela, 68/95
3292. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995, 70/95


Leto 1994 | objave v Uradnem listu RS

8. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja AT – Atomske toplice (Šmarje pri Jelšah)
73. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1994
461. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
585. Sklep o ugotovitvi lastnine občine Šmarje pri Jelšah
587. Odredba o izvajanju kontumaca psov in mačk ter drugih preventivnih ukrepih zaradi zatiranja in preprečevanja pojava in širjenja stekline na območju občine Šmarje pri Jelšah
588. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 na območju občine Šmarje pri Jelšah
774. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
882. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah
1116.  Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994
1641. Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1994
2454. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2719. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1994
2943. Poročilo o izidu volitev v občini Šmarje pri Jelšah
3008. Odlok o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah


Leto 1993 | objave v Uradnem listu RS

848.  Sklep o poprečni gradbeni ceni in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993
972.  Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 4. 4. 1993 za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Sladka Gora
1033.  Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1034.  Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1035.  Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o podeljevanju priznanj občine Šmarje pri Jelšah
1036.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju in varstvu okolja v občini Šmarje pri Jelšah
1037.  Odlok o spremembah Odloka o obveznem čiščenju brežin, potokov in jarkov na območju občine Šmarje pri Jelšah
1038.  Odlok o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Šmarje pri Jelšah
1039.  Odlok o spremembah Odloka o komunalnih dejavnostih v občini Šmarje pri Jelšah
1040.  Odlok o spremembah Odloka o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti ter odpadkov na območju občine Šmarje pri Jelšah
1041.  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in nalogah službe komunalnega nadzora v občini Šmarje pri Jelšah
1297.  Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1594.  Odlok o popravku Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
1595.  Odlok o dobavah in odjemu pitne vode ter ravnanju z vodnjaki na območju občine Šmarje pri Jelšah
1596.  Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Šmarje pri Jelšah
1822.  Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993
2248.  Začasna odredba o določitvi javnih mest za prodajo blaga zunaj prodajaln v naseljih občine Šmarje pri Jelšah
2321.  Statut občine Šmarje pri Jelšah
2322. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Šmarje pri Jelšah
2324.  Odlok o ustanovitvi sklada za razvoj obrti in podjetništva Šmarje pri Jelšah
2325. Odlok o poslovnem času v občini Šmarje pri Jelšah
3. Popravek Statuta občine Šmarje pri Jelšah
2556. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah


Leto 1992 | objave v Uradnem listu RS

5. Popravek odloka o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah
366. Odlok o popravka odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991
367. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah v prvem trimesečju 1992
368. Odlok o pokopališkem reda in pogrebnih svečanostih v občim Šmarje pri Jelšah
453. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
544. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah
715. Odredba o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih občine Šmarje pri Jelšah
716. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorskih ureditvenih pogojev za območje KS Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Vinski vrh, Mestinje, Sladka gora, Kostrivnica, Rogaška Slatina, Stojno selo, Donačka gora, Rogatec, Dobovec, Kristan vrh. Pristava, Zibika, Tinsko, Podčetrtek, Virštanj, Zagorje, Lesično, Buče, Kozje, Polje ob Sotli, Bistrica ob Sotli, Osredek in Podsreda (Šmarje pri Jelšah)
909. Odlok o zazidalnem načrtu za območje proizvodnih in servisnih dejavnosti P 2 Šmarje pri Jelšah
1033. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991
1034. Odlok o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1156. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah
1305. Poročilo o izidu nadomestnih volitev delegata v Zbor krajevnih skupnosti Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
1616. Sklep o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah
6. Popravek sklepa o uskladitvi stopnje rasti cen komunalnih storitev v občini Šmarje pri Jelšah
1734. Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
1859. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
1. Popravek odloka o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah
2342. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1992
2799. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v občini Šmarje pri Jelšah za leto 1993
2800. Odlok o grbu in zastavi občine Šmarje pri Jelšah


Leto 1991 | objave v Uradnem listu RS

202. Odlok o spremembi odloka o pristojnosti in delu Skupščine obline Šmarje pri Jelšah
873. Odlok o določitvi krajevne takse na območju občine Šmarje pri Jelšah
874. Odlok o podeljevanju priznanj občine Šmarje pri Jelšah
1013. Sklep o razpisu nadomestnih volitev delegata v zbor združenega dela Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
1163. Odlok o popravku odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 1991
1204. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta vzporednega plinovoda N 1/1 Ceršak-Rogatec – odsek na območju občine Šmarje
1329. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju KS Šmarje pri Jelšah
1441. Odlok o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah