Občina Šmarje pri Jelšah za razvoj gospodarstva med drugim skrbi tudi z urejanjem poslovnih con. Najprej je uredila poslovno cono Mestinje Bohor, nato pa še dve poslovni coni v Šmarju.


Poslovna cona Mestinje Bohor

Zajema cca. 6,5 ha komunalno opremljenih zemljišč, ki so po ureditvi lastninskih razmerij v podjetju Rogaška les postala last Probanke. Zemljišča v Mestinju so skoraj v celoti zasedena, na prodaj je le še ena parcela, ki jo prodaja Probanka.


Poslovna cona Šmarje vzhod

V poslovni coni je Občina uredila dovozno cesto skupaj s kolesarsko stezo in z vsemi komunalnimi vodi. Za to poslovno cono med podjetji in podjetniki vlada veliko zanimanje, zato je že skoraj v celoti zasedena. Na voljo je edino še manjša parcela med dvema cestama – dovozno cesto v cono in glavno cesto Šmarje-Mestinje. Za informacije se obrnite na Oddelek za gospodarstvo pri Občini Šmarje pri Jelšah.


Poslovna cona Šmarje zahod

V tej poslovni coni je na voljo pet parcel v skupni izmeri 13.491 m². Stavbna zemljišča v naravi predstavljajo zemljišča na obrobju naselja Šmarje pri Jelšah. V skladu s prostorskimi akti Občine so zemljišča namenjena gradnji stavb storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter za eno- in dvostanovanjske stavbe. Gre za komunalno neopremljena stavbna zemljišča. Vlagatelj mora potrebne priključke na javno komunalno infrastrukturo urediti sam, na svoje stroške, v skladu s pogoji pristojnih upravljavcev komunalne infrastrukture. Za dovoz v poslovno cono je možno uporabljati obstoječ cestni priključek nekategorizirane lokalne ceste, ki poteka do več stanovanjskih hiš in ribnika.