Preko območja občine Šmarje pri Jelšah potekata prenosna plinovoda M2 in M2/1, ki sta v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o. Ljubljana. Na plinovodu dimenzije DN400 je že puščen odcep dimenzije DN100. Transportni tlak v plinovodu je 50 barov. V bližini odcepa je predvidena postavitev merilne reducirne postaja, ki bo v lasti podjetja Plinovodi d.o.o.

Prve aktivnosti za plinifikacijo naselja Šmarje segajo v leto 1991, ko je bil izdelan idejni projekt. Nadaljnje aktivnosti niso stekle, so se pa aktivnosti obnovile v letu 2015. Na osnovi idejnega projekta iz leta 1991 se je izdelala idejna študija plinifikacije. Izdelala se je tudi študija izvedbe alternativnega sistema – daljinskega sistema na lesno biomaso. Iz izračunanih finančnih tokov za oba sistema izhaja, da je sprejemljivejša izvedba oskrbe z zemeljskim plinom. Obe študiji sta bili predstavljeni občinskemu svetu občine Šmarje pri Jelšah, ki je sprejel odločitev, da se nadaljuje z aktivnostmi za izvedbo plinifikacije naselja Šmarje pri Jelšah.

Predvidena je izgradnja 1 barskega plinovodnega omrežja v dolžini 4,5 km. Ocenjena skupna letna poraba znaša 850.000 Sm3.

POZIV PROMOTORJEM (plinifikacija Šmarje pri Jelšah)

Odlok o spremembah in  dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah