Za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter za zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov so Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli ustanovile skupno javno podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Na področju oskrbe z vodo OKP:

  • nadzira celotno vodovodno-transportno omrežje vkIjučno z vodovodnimi objekti in napravami;
  • izvaja tekoča in nujna vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju;
  • izvaja in načrtuje rekonstruiranje dotrajanih cevovodov in strojne opreme;
  • s pomočjo Zavoda za zdravstveno varstvo iz Celja redno spremlja bakteriološko in kemično kakovost pitne vode in na osnovi izvidov ustrezno ukrepa;
  • vodi evidenco vseh uporabnikov javnega vodovodnega omrežja;
  • odloča o vključevanju novih uporabnikov;
  • prodaja vodo vključno z zbiranjem taks in dajatev, ki jih za to področje predpisuje državna zakonodaja.

Območje občine Šmarje pri Jelšah je skoraj v celoti pokrito z javnim vodovodnim omrežjem, saj je nanj priključenih okoli 90 % gospodinjstev. Le odročnejše domačije še uporabljajo vodo iz lastnih virov. V upravljanju vaške skupnosti pa je še vodovod Beli Potok – Pijovci in deloma Lemberg – Pijovci.

 

OKP Rogaška Slatina d.o.o.
Naslov: Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
Telefon: 03/ 812 14 00
Fax: 03/ 812 14 16
Brezplačna tel. številka: 080 12 09
E-pošta: tajnistvo@okp.si
Spletna stran: www.okp.si