Oddelek za splošne in pravne zadeve opravlja predvsem naslednje naloge:

 • vsebinsko in terminsko usklajuje aktivnosti župana, občinskega sveta in občinske uprave,
 • skrbi za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih sprejema župan, ali jih župan predlaga v sprejem občinskemu svetu,
 • skrbi za pripravo in arhiviranje zapisnikov občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine,
 • skrbi za pridobitev in pripravo odgovorov na vprašanja svetnikov in občanov,
 • opravlja protokolarne, promocijske, koordinacijske, strokovne in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za župana, podžupana, občinski svet in delovna telesa občinskega sveta,
 • skrbi za informiranje občanov, objavo občinskih aktov in za stike z javnostmi,
 • sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
 • svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana, občinskega sveta in drugih organov občine,
 • sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov,
 • splošne in pravne zadeve, svetovanje ostalim organom občinske uprave ter javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina,
 • kadrovske zadeve, varstvo in zdravje pri delu,
 • opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
 • odmerja komunalno takso za uporabo javnih površin,
 • vodenje upravnih postopkov s področja gostinstva in trgovine,
 • vodenje upravnih postopkov s področja javnih prireditev,
 • vodenje upravnega postopka s področja upravnih zadev ter zadev, ki ne sodijo v delovno področje drugih občinskih upravnih organov,
 • zastopanje občine pred sodišči in drugimi upravnimi organi,
 • vodenje postopkov javnega naročanja za vse oddelke,
 • načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja, odnose z javnostjo,
 • zagotavljanje celostne podobe ter načrtovanje in koordiniranje promocijske politike občine, medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
 • organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
 • nabavo opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave,
 • vzdrževanje opreme in drobnega inventarja,
 • informacijsko podporo procesom v občinski upravi,
 • opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
 • druge upravne in strokovne naloge s področja oddelka.

Simona DOBNIK, univ. dipl. prav. | direktorica občinske uprave

Pisarna: 25
Telefon: 03 / 81 71 606
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: simona.dobnik@smarje.si

Bojana OSET | svetovalka

Pisarna: 25
Telefon: 03 / 81 71 618
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: bojana.oset@smarje.si

Monja ARTNAK | administratorka V

Pisarna: 1
Telefon: 03 / 81 71 600
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: monja.artnak@smarje.si

Sergeja JAVORNIK | koordinator VI za stike z javnostmi

Pisarna: 20
Telefon: 03 / 81 01 264
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: sergeja.javornik@smarje.si

Klemen JANČIČ | poslovni sekretar VII/1

Pisarna: 20
Telefon: 03 / 81 01 264
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: klemen.jancic@smarje.si

Borut LORGER | sistemski administrator VI

Pisarna: 3
Telefon: 03 / 81 71 633
GSM: 041 / 714 986
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: borut.lorger@smarje.si