Oddelek za proračun in finance opravlja predvsem naslednje naloge:

 • koordinira pripravo in postopek sprejemanja proračuna, sprememb proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o realizaciji proračuna,
 • skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi,
 • spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih,
 • obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
 • zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih financ,
 • vodi računovodstvo občine in pripravlja analize ter finančna poročila,
 • opravlja finančno-računovodska opravila za neposredne, lahko tudi za posredne proračunske uporabnike ter društva,
 • upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo enotnega zakladniškega računa,
 • pripravlja ter izdela premoženjsko bilanco občine,
 • vodi evidenco finančnega premoženja,
 • opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter daje strokovno mnenje,
 • daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov s finančnimi viri,
 • daje mnenje h gradivom za občinski svet, ki imajo finančne posledice,
 • zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za potrebe občine,
 • skrbi za izvajanje nalog občinske blagajne,
 • skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb,
 • sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih storitev občine,
 • pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
 • opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun plač in drugih osebnih prejemkov za uslužbence in funkcionarje.

Mateja PILKO, univ. dipl. ekon. | podsekretarka, vodja oddelka za proračun in finance

Pisarna: 28
Telefon: 03 / 81 71 620
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: mateja.pilko@smarje.si

Simona TOJNKO, ekon. | računovodja VI

Pisarna: 26
Telefon: 03 / 81 71 612
Telefaks: 03 / 81 71 626
E-pošta: simona.tojnko@smarje.si

Jožica ČOKL | knjigovodja V

Pisarna: 26
Telefon: 03 / 81 71 632
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: racunovodstvo@smarje.si