Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem:

 • koordinira in pripravlja planske in izvedbene prostorske akte občine,
 • skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
 • pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
 • sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
 • pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
 • koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanje objektov v prostor,
 • organizira in vodi postopke obravnave in sprejemanja prostorskih aktov,
 • vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
 • vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
 • spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
 • izdaja potrdila o namenski rabi prostora, informacije o prostorsko izvedbenih pogojih,informacije s prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila in odločbe s področja dela oddelka,
 • skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
 • skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
 • skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena,
 • sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
 • opravlja naloge v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo,
 • odmerja komunalni prispevek,
 • obračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in o tem vodi ustrezne evidence,
 • zagotavlja izvajanje oskrbe s pitno vodo,
 • zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
 • zagotavlja zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, za ločeno zbiranje odpadkov ter za osveščanje glede ravnanja z odpadki,
 • zagotavlja odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in vzdrževanje odlagališč,
 • zagotavlja izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja javnih površin in zelenih površin,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč,
 • gospodari z javnimi komunalnimi objekti,
 • načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe občinskega pomena,
 • opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
 • izvaja analize ter opravlja naloge, povezane z oblikovanjem tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih služb,
 • zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne komunalne infrastrukture,
 • opravlja naloge v zvezi z javno, posebno in podrejeno rabo objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje gospodarskih javnih služb,
 • določa pogoje in izdaja soglasja ter dovoljenja za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb oziroma skrbi za prenos pooblastil na izvajalce gospodarskih javnih služb,
 • izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in nadzora investicij v gospodarsko javno infrastrukturo,
 • zagotavlja izvajanje investicij s svojega delovnega področja in skrbi za pridobivanje sredstev za izvedbo investicij,
 • zagotavlja urejanje vodotokov, vzdrževanje in gradnjo mostov v okviru zakonskih pristojnosti občine,
 • opravlja naloge s področja varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
 • ureja in upravlja promet na občinskem cestnem omrežju,
 • skrbi za urejanje in vzdrževanje občinske cestne infrastrukture ter javnih prometnih površin,
 • zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave,
 • zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči,
 • skrbi za urejanje prometne signalizacije,
 • skrbi za kategorizacijo javnih cest, vodenje BCP in vodenje katastra občinskih javnih cest ter geodetske odmere tras javnih cest,
 • skrbi za urejanje in vzdrževanje kolesarskih poti in poti za pešce,
 • zagotavlja vzdrževanje gozdnih cest,
 • določa pogoje in izdaja soglasja za zaporo občinskih cest in posegov v cestno konstrukcijo s pripadajočimi objekti
 • zagotavlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom oziroma drugimi energenti,
 • opravlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije,
 • odpravlja posledice naravnih in drugih nesreč ,
 • izvaja strokovne in tehnične naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo delovanje,
 • skrbi za odstranjevanje zapuščenih vozil z javnih površin,
 • izvaja inšpekcijsko nadzorstvo in sodeluje ter spremlja delo občinskega redarstva,
 • zagotavlja uresničevanje občinskega programa varnosti,
 • zagotavlja administrativno in tehnično vzdrževanje vozil in strojne opreme v lasti občine,
 • skrbi za vzdrževanje objektov v lasti občine,
 • sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike,sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občine,
 • koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine,
 • spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter predlaga ukrepe,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Peter PLANINŠEK, univ. dipl. inž. arh. | podsekretar, vodja oddelka za okolje in prostor

Pisarna: 24
Telefon: 03 / 81 71 604
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: peter.planinsek@smarje.si

mag. Anita REICH, univ. dipl. gosp. inž. | višja svetovalka

Pisarna: 23
Telefon: 03 / 81 71 631
Telefaks: 03 / 81 71 626
E-pošta: anita.reich@smarje.si

Bojan ŽABERL | strokovni sodelavec VI

Pisarna: 21
Telefon: 03 / 81 71 614
GSM: 041 / 382 997
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: bojan.zaberl@smarje.si

Zdenka KOS, univ. dipl. inž. gradb. | podsekretarka

Pisarna: 22
Telefon: 03 / 81 71 616
GSM: 031 / 330 863
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: rezijski.obrat@smarje.si

Erih STRAŠEK | koordinator VI

Pisarna: 2
Telefon: 03 / 81 71 870
GSM: 041 / 602 411
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: erih.strasek@smarje.si

Jožica MLAKER | vzdrževalka IV-II

Telefon: 03 / 81 71 600
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: obcina@smarje.si

Edi ŠABEC | komunalni delavec III

Telefon: 03 / 81 71 600
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: obcina@smarje.si