Oddelek za gospodarstvo opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem:

 • pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti,
 • vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih občine,
 • spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
 • sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja,
 • koordinira pridobivanje sredstev iz skladov Evropske unije,
 • pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občine v povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem področju,
 • opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj občine,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva,
 • opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij in finančnih pomoči,
 • vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma in njegovo promocijo,
 • opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova ter turizma
 • skrbi za zagotavljanje in upravljanje z javno turistično infrastrukturo,
 • pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem občine,
 • skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišč,
 • skrbi za urejenost tržnic,
 • zagotavlja izvajanje investicij s svojega delovnega področja in pridobivanje sredstev za izvedbo investicij,
 • pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
 • ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi ter službenimi stanovanji,
 • upravljanje z objekti v lasti občine,
 • skrbi za zagotavljanje pogojev za delo društev s svojega področja dela,
 • skrbi za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter razvoj podeželja,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja gospodarskih zadev.

mag. Zinka BERK, univ. dipl. ekon. | podsekretarka, vodja oddelka za gospodarstvo

Pisarna: 5
Telefon: 03 / 81 71 622
GSM: 031 / 679 677
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: zinka.berk@smarje.si

 

Klavdija MARKUŠ | višja svetovalka

Pisarna: 6
Telefon: 03 / 81 71 688
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: klavdija.markus@smarje.si