Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

 • skrbi za razvoj programov in institucij na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih v občini in za njihovo povezovanje,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
 • načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino,
 • skrbi za organizacijo in izvajanje šolskih prevozov,
 • načrtuje, ureja ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo,
 • pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
 • pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
 • opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
 • skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja,
 • skrbi za zavarovanja brezposelnih oseb,
 • zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti,
 • izdaja odločbe in podeljuje koncesije s svojega delovnega področja,
 • zagotavlja mrliško ogledno službo na območju občine,
 • koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije,
 • opravlja naloge s področja zagotavljanja športne in kulturne infrastrukture,
 • zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev,
 • skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
 • skrbi za varovanje kulturne dediščine,
 • zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne, športne, mladinske, socialne in druge programe,
 • opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči na področju sociale,
 • koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
 • zagotavlja izvajanje investicij s svojega delovnega področja in pridobivanje sredstev za izvedbo investicij,
 • sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov s področja dela,
 • opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Damjan BOŠTJANČIČ univ. dipl. ekon. | podsekretar, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Pisarna: 29
Telefon: 03 / 81 71 629
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: damjan.bostjancic@smarje.si