Področja dela občinske uprave

Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in opravlja naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z zakoni in podzakonskimi akti, s Statutom Občine Šmarje pri Jelšah, z drugimi občinskimi akti in s tem odlokom.

Župan je predstojnik občinske uprave, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave. Če za posamezen oddelek vodja ni imenovan, opravlja naloge vodje direktor občinske uprave.

Simona DOBNIK, univ. dipl. prav. | direktorica občinske uprave

Pisarna: 25
Telefon: 03 / 81 71 606
Telefax: 03 / 81 71 626
E-pošta: simona.dobnik@smarje.si
 

Organigram

organigram

Naloge občinske uprave

  • Če se občine povežejo in ustanovijo skupen organ občinske uprave, lahko občinska uprava svoje naloge izvaja v skupnem organu občinske uprave.
  • Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupni javni zavod ali javno podjetje. Za opravljanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti skupni organ, ki ga sestavljajo župani, strokovne naloge za skupni organ opravlja občinska uprava občine, v kateri je njegov sedež.
  • Občina lahko, na podlagi občinskega predpisa, za izvajanje posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občinske uprave podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog občinske uprave, zlasti če se v celoti ali pretežno financirajo s plačili uporabnikov. Če občinski predpis dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi z javnim natečajem.
  • Pri izvajanju javnega pooblastila imajo izvajalci pravice in dolžnosti občinske uprave.