Občina Šmarje pri Jelšah je del Zgornjesotelskega gričevja, subregije Obsotelje in Kozjansko, ki se širše navezuje na savinjsko statistično regijo.

Kraj kot tak ni nikoli imel bogatega gospodarskega zaledja, pač pa je bil vedno pomembno upravno središče, vse od leta 1871, ko je bil povzdignjen v trg. Tako je bil v Šmarju pri Jelšah med obema svetovnima vojnama sedež velikega sreza, ki je obsegal območje, večje od današnje upravne enote, leta 1958 pa je s priključitvijo občin Kozje in Rogaška Slatina nastala velika občina Šmarje pri Jelšah, ki se je na šest manjših razdelila konec leta 1994. Kljub delitvi je Šmarje pri Jelšah ostalo središče sodnih in upravnih funkcij.

Šmarje pri Jelšah je pretežno kmetijska občina, dobro sta razvita predvsem vinogradništvo in živinoreja, vse bolj pa se razvijajo tudi dopolnilne dejavnosti in turizem na kmetijah. Za razvoj podjetništva je občina uredila poslovno-obrtne cone v Šmarju pri Jelšah in Mestinju.

Danes v občini živi približno 10. 260 prebivalcev s stalnim bivališčem, tako naravni kot selitveni prirast pa sta pozitivna.

Leta 2012 je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom približno 59 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb, kar je več od slovenskega povprečja (57 %). Med aktivnim prebivalstvom občine pa je bilo v povprečju 12,3 % registriranih brezposelnih oseb, kar pa je več od povprečja v državi (12 %). (Vir: SURS)

Statut Občine Šmarje pri Jelšah
Odlok o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Šmarje pri Jelšah


Vizitka

Polno ime: Občina Šmarje pri Jelšah
Naslov: Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
E-pošta: obcina@smarje.si
Spletna stran: www.smarje.si
Telefon: 03 / 81 71 600
Telefax: 03 / 81 71 626
Matična številka: 5884012
ID št. za DDV: SI31214908
Račun: 01324-0100003720

Statut: objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/1999, njegova dopolnitev pa v št. 91/2001.


Poslovni čas

DAN VLOŽIŠČE ODDELKI
ponedeljek 8:00 – 15:00 8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00
torek 8:00 – 15:00 /
sreda 8:00 – 17:00 8:00 – 11:00 in 12:00 – 17:00
četrtek 8:00 – 15:00 /
petek 8:00 – 13:00 8:00 – 11:00 in 12:00 – 13:00

Grb, zastava, praznik

Grb

Grb občine ima obliko ščita in je razdeljen na štiri polja. V zgornjem levem polju je šest diagonalnih belih pasov in pet diagonalnih modrih pasov v razmerju 1:1. V zgornjem desnem polju je grb rodbine Gaisruckov, lastnikov gradu Jelše v Šmarju, (ki so v času svoje vladavine pomagali pri graditvi baročne cerkve Sv. Roka nad Šmarjem). Grb je sestavljen iz dveh polj, zlato rumenega in modrega, v razmerju 1:1. Levo polje je zlato rumene barve, desno pa je modre barve. V sredini polja je znak sestavljen iz dveh spojenih bivoljih rogov. V rumenem polju je rog modre barve, v modrem pa rumene barve. Na vsakem rogu je pet okraskov okrogle oblike. Spodnje levo polje ima na zlato rumeni podlagi v diagonali postavljeno jelševo vejico s tremi listi. En list je na vrhu vejice, druga dva pa na nasprotnih straneh vejice. List na zgornji strani je bližje vrhnjemu listu, list na spodnji strani pa za isto razdaljo kot je zgornji odmaknjen od vrhnjega lista, odmaknjen od zgornjega. Deblo vejice je črne barve, listi pa so temno zelene barve. Celotni grb je obrobljen z rdečo barvno obrobo.

Zastava občine ima za podlago modro bele pasove, ki so diagonalno postavljeni, tako da je vrh diagonale na levi strani, spodnji rob pa na desni. V sredini polja je grb občine. Razmerje med dolžino in širino zastave je 1:2.

Praznik občine je vsako leto zadnjo soboto v mesecu juniju. Zaznamujejo ga številne prireditve, otvoritve ter slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj in nagrad občine.