Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Darinka KOMERIČKI mag., predsednica

Rakeževa ulica 1, 3240 Šmarje pri Jelšah
članica

mag. Silvo ŠKORNIK

Grobelce 33a, 3264 Sveti Štefan
član

Silva VREČKO

Šentvid 1; 3231 Grobelno
članica

Polona KOKOT

Senovica 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
članica

Ana NOVAK

Predenca 31, 3240 Šmarje pri Jelšah
članica