prispevek

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) se odmerja na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih – U.l. RS št. 18/84,32/85,33/89 in 44/97 in Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarje pri Jelšah – U.l. RS št. 73/03.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, na podlagi podatkov o zavezancih in odmernih predmetih, ki jih zbira in jih posreduje Davčnemu uradu Celje Občinska uprava Občine Šmarje pri Jelšah. Zavezanci so dolžni sami prijaviti Občinski upravi Občine Šmarje pri Jelšah nastanek obveznosti plačila NUSZ in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila in sicer v 30 dneh po nastanku obveznosti oziroma po nastali spremembi.

Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik, zakupnik, uživalec).

Višina NUSZ je odvisna od lege nepremičnine, od opremljenosti stavbnega zemljišča, od namena uporabe in od velikosti objekta, ki je predmet odmere NUSZ.


Lega nepremičnine

I. območje – faktor 1,00
Naselje: Šmarje pri Jelšah

II. območje – faktor 0,75
Naselja : Belo, Bobovo pri Šmarju, Bodrišna vas, Dol pri Pristavi, Dvor, Gaj, Gornja vas, Grliče, Grobelno, Hajnsko, Koretno, Korpule, Kristan Vrh, Krtince, Laše, Lemberg, Mala Pristava, Mestinje, Predenca, Preloge pri Šmarju, Senovica, Spodnje Mestinje, Stranje, Šentvid, Šerovo, Topolovec, Vinski Vrh pri Šmarju, Zadrže, Zastranje, Završe pri Grobelnem

III. območje – faktor 0,50
Naselja: Babna Brda, Babna Gora, Babna Reka, Beli potok pri Lembergu, Bezgovica, Bodrež, Brecljevo, Brezje pri Lekmarju, Bukovje v Babni Gori, Cerovec pri Šmarju, Dol pri Šmarju, Dragomilo, Globoko pri Šmarju, Grobelce, Jazbina, Jerovska vas, Ješovec, Kamenik, Konuško, Lekmarje, Lipovec, Močle, Nova vas pri Šmarju, Orehovec, Pečica, Pijovci, Platinovec, Polžanska Gorca, Polžanska vas, Predel, Pustike, Rakovec, Sladka Gora, Sotensko pri Šmarju, Spodnja Ponkvica, Spodnje Selce, Spodje Tinsko, Strtenica, Sveti Štefan, Škofija, Vodenovo, Vrh, Vršna vas, Zgornje Tinsko, Zibika, Zibiška vas


Opremljenost stavbnega zemljišča

 • Makadamska cesta – 10 točk;
 • Asfaltna cesta – 20 točk;
 • Hodnik za pešce ob cesti – 10 točk;
 • Javna razsvetljava – 10 točk;
 • Kanalizacija – 10 točk.

Namen uporabe

 • Stanovanjske površine v individualnih hišah – 30 točk;
 • Stanovanjske površine v objektih z 2 do 4 stanovanji – 20 točk;
 • Stanovanjske površine v objektih z več kot 4 stanovanji – 10 točk;
 • Poslovne in proizvodne dejavnosti – 160 točk;
 • Spremljevalni objekti in površine – 50 točk;
 • Družbene dejavnosti – 100 točk.

Mesečna višina nadomestila se za zazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk za namen uporabe in opremljenosti stavbnega zemljišča pomnoži s površino zavezančevega objekta, s faktorjem lege objekta in z vrednostjo točke za izračun NUSZ

Mesečna vrednost točke za izračun NUSZ je bila določena z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Šmarje pri Jelšah in se enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih stroškov.