Opis storitve in oddaja vloge

Zavezanec izpolni in pošlje to poročilo v enem izvodu na naslov Občine Šmarje pri jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (e-mail: obcina@smarje.si). V skladu z 2. točko 30.čl. ZSRT je zavezanec dolžan en izvod obrazca posredovati tudi pristojnemu davčnemu organu.

Odlok o turistični taksi v Občini Šmarje pri Jelšah
Poročilo o plačani turistični taksi

OBVESTILO O DVIGU VREDNOSTI TOČKE TURISTIČNE TAKSE

Vlada RS je na 54. redni seji, ki je potekala 10. aprila 2014, sprejela Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25/14. Vrednost točke turistične takse se uskladi z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da od 1. januarja 2015 znaša 0,115 evra.
Znesek turistične takse se določi tako, da se vrednost točke pomnoži s številom točk. Na podlagi Odloka o turistični taksi v občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 78/2015) znaša višina turistične takse 10 točk.
Turistična taksa v občini Šmarje pri Jelšah po 1. januarju 2015, skladno s 5. členom Odloka o turistični taksi v občini Šmarje pri Jelšah (Url. RS, št. 78/2015), znaša:

  • turistična taksa za prenočevanje znaša 1,265 EUR (polovična taksa 0,6325 EUR).
  • Za obračun turistične takse se uporablja naveden znesek v celoti, katerega se ob končnem izračunu zaokroži na dve decimalki (zneske 0,005 in več se zaokroža navzgor).

Primer: znesek 10,2336€ se zaokroži na 10,23€, znesek 10,355€  na 10,36€
Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse lahko najdete na spodnji povezavi (str.3051);
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Ur/u2014025.pdf#!/u2014025-pdf.