Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Seznam predpisov občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, na podlagi katerih ima Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje pravico, oz. dolžnost ukrepanja – KLIK

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:

 • občinske inšpekcije,
 • občinskega redarstva.

Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v primerih, ko mu je z zakonom ali občinskim predpisom (materialnim predpisom) podeljena pristojnost nadzora in ukrepanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov na podlagi Zaklona o prekrških v postopkih o prekrških, za katere je pristojen na podlagi zakonov in občinskih predpisov (materialni predpisi), ter odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo (npr. nadzor nad izvajanjem Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki…),
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:

 • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
 • Telefon: (03) 81-81-701,(03) 81-81-734, (03) 81-81-700
 • Telefaks:(03) 81-81-724
 • Elektronski naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si  

 

Obvestila Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Javni uslužbenci:

1. Marko RAZBORŠEK, inšpektor I

 

2. Milan KONŠAK, inšpektor I

 • Telefon: (03) 81 71 627 (Pisarna na Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah)
 • Telefax: (03) 81 71 626
 • GSM: 051 642 280
 • Elektronski naslov: milan.konsak@rogaska-slatina.si

 

3. Damir VOLARIĆ, občinski redar

 

Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva po posameznih občinah:

Občina Rogaška Slatina: Ponedeljek: 09.00-11.00 ure

Sreda: 08.00-10.00 ure

Petek: 12.00-14.00 ure

Občina Rogatec: Torek: 08.00-09.00 ure
Občina Podčetrtek: Četrtek: 08.00-09.00 ure
Občina Šmarje pri Jelšah: Ponedeljek: 12.00-14.00 ure

Sreda: 13.30-15.30 ure

Petek: 08.00-10.00 ure

Občina Kozje: Četrtek: 10.00-11.00 ure