prispevek

Višina komunalnega prispevka se odmerja zavezancem v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ( U.l.RS št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12 ), Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka ( U.l. RS 95/07), Odlokom o komunalnem prispevku v Občini Šmarje pri Jelšah (U.l.RS št. 42/09, 45/11) in Odlokom o programu opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Šmarje pri Jelšah ( U.l.RS št. 34/09 ).


Zavezanci

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava:

  • zgraditi nov objekt ali legalizirati obstoječi objekt, za katerega je treba pridobiti gradbeno dovoljenje,
  • prizidati, nadzidati, rekonstruirati ali spremeniti namembnost obstoječega objekta,
  • zgraditi nadomestni objekt.

Višina komunalnega prispevka

Višina komunalnega prispevka je odvisna od:

  • površine gradbene parcele za nameravano gradnjo,
  • neto tlorisne površine objekta, za katerega se izdaja gradbeno dovoljenje,
  • možnosti priključitve objekta na posamezno komunalno opremo,
    namembnosti objekta.

Komunalni prispevek odmeri zavezancu Občinska uprava Občine Šmarje pri jelšah z Odločbo, na osnovi vloge zavezanca, kateri mora biti priložena vodilna mapa in arhitektura PGD projektna za nameravano gradnjo. Obrazec Vloge dobi stranka na vložišču Občine Šmarje pri Jelšah ali na spletni strani Občine. Vlogo lahko v zavezančevem imenu vloži tudi Upravna enota, ki vodi postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, pri tem pa mora zavezanec sam poravnati upravno takso za vlogo in izdano odločbo po Zakonu o upravnih taksah-ZUT (Ur. list RS, št.106/2010 – UPB5).

Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.