kmetijstvo

Kmetijstvo uvrščamo med gospodarske panoge. Dohodek, ki se ustvari v kmetijstvu, je precej manjši kot v nekmetijskih panogah. Veliko vlogo imajo že sedaj kmetijske subvencije, ki se izplačujejo preko nacionalnega proračuna.

Kmetijstvo se srečuje s številnimi problemi. Povprečna velikost kmetije je manjša od povprečne velikosti slovenske kmetije. Kmetovanje je otežkočeno tudi zaradi velike razdrobljenosti parcel. Ekonomski položaj kmetij se zadnja leta slabša zaradi izpada delovnih mest na podeželju in vedno težjih razmer na trgu, kar se kaže v visokem deležu demografsko ogroženih naselij. Zato bo ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju nujno, če želimo obdržati kulturno krajino in poseljeno podeželje. Veliko pozornosti bi bilo potrebno nameniti funkcionalnem opismenjevanju, saj je trenutno stanje zaskrbljujoče.

V občini Šmarje pri Jelšah je 1060 družinskih kmetij. Kmetije so različno usmerjene po tipu kmetovanja. Prevladujejo kmetije z mešano živinorejo.
(vir: Popis kmečkih gospodarstev 2000, Statistični urad republike Slovenije)

Na območju občine Šmarje pri Jelšah prevladujejo kmečka gospodarstva, ki so manjša od 2 ha, sledijo kmečka gospodarstva velika 2 do 4 ha nato gospodarstva velika od 4 do 8 ha, gospodarstva z 8 do 16 ha, nizek delež pa je kmetij s površino nad 16 ha.

Od vseh razpoložljivih kmetijskih površin je na območju 65 % travnikov in pašnikov. Velik del travnatega sveta pogojuje na večjem delu živinorejo kot glavno kmetijsko dejavnost.

kmetijstvo

pašnikov in travnikov