Kmetijstvo je za občane šmarske občine zelo pomembno, saj se z njim tako ali drugače ukvarja več kot polovica prebivalcev občine. Čeprav je dohodek, ki se ustvari v kmetijstvu, lahko precej manjši kot v nekmetijskih panogah, je svetovna gospodarska kriza pripeljala do spoznanja, da se lahko z delom na kmetiji dostojno preživi.
Občina Šmarje pri Jelšah z dodeljevanjem kmetijskih subvencij kaže velik posluh za kmečko prebivalstvo.


Občinske kmetijske subvencije

Občina Šmarje pri Jelšah bo tudi v programskem obdobju 2015-2020 skrbela za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini. V ta namen je Občinski svet sprejel Pravilnik o ohranjanju in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za programsko obdobje 2015-2020, ki omogoča dodeljevanje subvencij za naslednje kmetijske ukrepe:

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (višina subvencije do 50 %):
· za vlaganja v posodabljanje kmetijskih gospodarstev (novogradnje in posodobitve hlevov, nakup in montaža opreme v hlevih, izgradnja strojnih lop, zamenjava strešne kritine na kmetijskih poslopjih,…);
· urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov: ograditev pašnikov, agromelioracijska dela.

2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Občina sofinancira razliko med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz državnega proračuna do 65 % stroškov zavarovalne premije – za zavarovanje posevkov in plodov ter za zavarovanje živali.

3. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti
Upravičeni stroški v višini do 50% so stroški gradnje ali obnove objektov za dejavnost predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji, vključno s stroški projektne dokumentacije in stroški opreme.

4. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja
Občina bo sofinancirala kmetijska izobraževanja, usposabljanja in informiranja, ki jih bodo izvajali registrirani izvajalci storitev izobraževanja.

5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – dopolnilne dejavnosti
Subvencijo v višini do 100 % upravičenih stroškov bo možno pridobiti za: udeležbo na tečajih, seminarjih, predavanjih, sejmih in strokovnih ekskurzijah povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

6. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Za pridobitev štipendije bodo lahko kandidirali udeleženci izobraževanja kmetijskih programov, ki so predvideni za naslednike kmetij. 

7. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva
V okviru tega ukrepa bo občina namenila finančna sredstva za delovanje kmetijskih društev iz območja občine.

Podrobnejša vsebina in pogoji za pridobitev sredstev za posamezen ukrep so navedeni v javnem razpisu.