Javna naročila

Izgradnja telovadnice pri podružnični osnovni šoli Sveti Štefan

Sanacija plazu pod in nad JP 907 362 Zibika-Strtenica, ID 1050895

Obnova ceste LC406301 Spodnje Mestinje - Zibika

Rok za oddajo ponudb: 19. 4. 2017, do 9. ure. Odpiranje ponudb istega dne ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popisi del
Skice in situacije
Avtobusna postaja

Narocnik_ESPD (1)

Izgradnja telovadnice pri POŠ Sveti Štefan

Izven nivojsko prečkanje železniške proge in lokalne ceste za pešce in kolesarje in posodobitev parkirišča namenjenega za javni potniški promet (P+R) v Šmarju pri Jelšah

Rok za oddajo ponudb: 6. 4. 2017, do 9. ure. Odpiranje ponudb istega dne ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija

Letno vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Šmarje pri Jelšah - s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let

Rok za oddajo ponudb: 5. 4.2017, do 9. ure. Odpiranje ponudb istega dne ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popis del Sklop 1
Popis del-Sklop-2
Narocnik_ESPD
Ponudbeni del – obrazci

Vzdrževanje prometne signalizacije v občini Šmarje pri Jelšah

Rok za oddajo ponudb: 16.03.2017, do 9. ure. Odpiranje ponudb istega dne ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Prometna signalizacija

Asfaltiranje na območju Občine Šmarje pri Jelšah v letih 2017 in 2018

Rok za oddajo ponudb: 15.03.2017, do 9. ure, odpiranje ponudb istega dne ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popisi – asfalti

Letna vzdrževalna dela na cestah v KS Šmarje pri Jelšah s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje dveh let

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka,  določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA za letna vzdrževalna dela na  cestah v Krajevni skupnosti Šmarje pri Jelšah« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.
Rok za oddajo ponudb: 21. 2. 2017 do 9. ure.
Rok za odpiranje ponudb: 21. 2. 2016 ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popis del rednega letnega vzdrževanja cest

Prenova javne razsvetljave v Občini Šmarje pri Jelšah

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka, določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.
Rok za oddajo ponudb: 16. 2. 2017 do 9. ure.
Rok za odpiranje ponudb: 16. 2. 2016 ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popis svetilk JR za zamenjavo_JANUAR 2017
Popis del menjava svetilk JR januar 2017

Dobava električne energije (JNMV)

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in kasneje navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije oddate svojo ponudbo za:
–          predmet javnega naročila: Dobava električne energije,
–          rok pričetka izvajanja storitev: 01.01.2017,
–          rok končanja izvajanja storitev: 31.12.2019.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 30.11.2016 do 9:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo 30.11.2016 ob 10:00 uri, v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. ‘] PRILOGE:
Pooblastilo za posredovanje podatkov sodo
Seznam merilnih mest 2016
Razpisna dokumentacija
Ponudbeni del dokumentacije

Prenova javne razsvetljave v Občini Šmarje pri Jelšah

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka, določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.
Rok za oddajo ponudb: 16. 11. 2016 do 9. ure.
Rok za odpiranje ponudb: 16. 11. 2016 ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popis svetilk JR za zamenjavo
Popis – menjava svetilk JR v Občini Šmarje pri Jelšah (čistopis)

Izvleček tehničnega poročila

Kanalizacija Mestinje III. faza

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka, določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.
Rok za oddajo ponudb: 24. 8. 2016 do 9. ure.
Rok za odpiranje ponudb: 24. 8. 2016 ob 10. uri.

PRILOGE:
1 dokumentacija
5.1.2.Situacija-Layout1
5.1.3.Zbirna karta komunalnih vodov-Layout1
5.2. vzdolžni prerezi-Model
5.3.4_5 Detajl polaganja cevi-Model
Kanalizacija Mestinje faza 3 – sprememba cevi
Popis del izgradnja kanalizacije Mestinje III.
Popis del za vodovod Mestinje
Rekapitulacija Kanalizacija Mestinje III.
Tehnično poročilo GD vodovod Mestinje
Tehnično poročilo za PP cevi Mestinje III
Vodovod Mestinje

Sanacija plazu na cesti JP 907 261 Brecljevo – Dol, ID 1021807

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.
Rok za oddajo ponudb: 11. 08. 2016, do 09. ure.
Rok za odpiranje ponudb: 11. 08. 2016, ob 10. uri.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
gr.sit..-Model
Popis plaz Brecljevo Dol s popravo napake v formuli
Popis plaz Brecljevo Dol
Prerez A-A.-Model
Prerez A-A_1-1.-Model
Prerez krak B.-Model
Tehnično poročilo

Gradnja cestno prometne ureditve v območju železniškega prehoda Pristava 3 in gradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve nivojskega prehoda Pristava 4

Kontaktna oseba s strani naročnika je Bojan Žaberl, tel. št. 041 382 997, E-pošta: bojan.zaberl@smarje.si

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu, na naslov: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA »cestno prometne ureditve v območju železniškega prehoda Pristava 3 in gradnja nadomestne ceste zaradi ukinitve nivojskega prehoda Pristava 4« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na javnem odpiranju ponudb.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popis del-priključna cesta
Popis del-cesta
Popis del Nadomestna cesta-1
Popis del Kamniti zidovi-1
Popis del – kol. pot
Karakt-profili
Načrt GK-poročilo
Karakteristični profili
Situacija – komunala
Situacija kom vodov
Poročilo 1
Rekapitulacija

Sanacija plazu na JP 906 801 Vinski vrh (Plavčak), ID 1005305

PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do (prejemna teorija) 22.6.2016. do 09.00 ure, na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

ODPIRANJE PONUDB:
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, dne 22. 6. 2016, ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah (II. nadstropje, soba št. 33)

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Popisi del z rekapitulacijo
Tehnično poročilo
Vzdolžni profili
Gradbena situacija 1.del
Gradbena situacija 2.del
Vzdolžni profili-Layout1
Vzdolžni profili-Layout2

Obnova LC 406 100 Mestinje - križišče Lemberg, Nova vas - 2. etapa

PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do (prejemna teorija) 21.4.2016. do 09.00 ure, na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

ODPIRANJE PONUDB:
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, bo opravila javno odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, dne 21. 4. 2016, ob 10.00 uri ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija – word
Popisi del
SITUACIJA
Tehnično poročilo

Izdelava celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah

PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 04. 04. 2016 najkasneje do 9.00 ure.
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali osebno na naslov:

 • Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, za ponudbe poslane po pošti,
 • sprejemna pisarna Občine Šmarje pri Jelšah, za osebno dostavljene ponudbe.

Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti do naročnika do zahtevanega datuma in ure. Za ugotavljanje ure predložitve je merodajna ura v sprejemni pisarni naročnika, čas predložitve odčita delavec v sprejemni pisarni, ki je dolžan ponudniku izročiti potrdilo o prevzemu ponudbe.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB:
Javno odpiranje ponudb bo 04. 04. 2016 ob 10.00 uri na naslovu: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, sejna soba (2. nadstropje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

PRILOGE:
NMV- IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE- ŠPJ 14032016
NMV- IZDELAVA CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE- ŠPJ 14032016 – pdf

Sanacija stare šole Šmarje pri Jelšah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki

Ponudbe je potrebno oddati do 16.03.2016, do 9.00 ure, na naslov Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Javno odpiranje ponudb bo dne 16.03.2016, ob 10:00 uri,  na naslovu Občine Šmarje pri Jelšah, v sejni sobi (II. nadstropje).

Kontaktna oseba: Peter Planinšek (03 81 71 604, peter.planinsek@smarje.si), Občina Šmarje pri Jelšah, Oddelek za okolje in prostor.

Morebitna vprašanja se vršijo izključno preko portala javnih naročil.

PRILOGE:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
RAZPISNA-DOKUMENTACIJA – PDF
tloris pritličja
tloris nadstropja
stavbno pohištvo
Popisi del sanacija stara šola

elektro – STARA ŠOLA – SANITARIJE
strojne – Stara šola_sanitarije pritličje (2)
Sheme predelnih sten

Sanacija plazu na LC 406 204 Sv. Štefan – Čoklc (Matjaž – Čoklc), ID 1005244

Ponudbe je potrebno oddati do 08.03.2016, do 9.00 ure, na naslov Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah. Javno odpiranje ponudb bo dne 08.03.2016, ob 10:00 uri, na naslovu Občine Šmarje pri Jelšah, v sejni sobi (II. nadstropje).

Kontaktna oseba: Peter Planinšek (03 81 71 604, peter.planinsek@smarje.si), Občina Šmarje pri Jelšah, Oddelek za okolje in prostor.

Morebitna vprašanja se vršijo izključno preko portala javnih naročil.

PRILOGE:
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
G1_GRADBENA_SITUACIJA Layout1 (1)
G4_PRECNI_PREREZ_CESTE_A_1 Layout1 (1)
G5_PRECNI_PREREZ_CESTE_A_2 Layout1(1)
G6_PRECNI_PREREZ_CESTE_A_3 Layout1(1)
G7_PRECNI_PREREZ_CESTE_A_4 Layout1 (1)
SMARJEplaz GROBELCE-2014Popis
tehnično poročilo
Popis plaz – povečane količine pri treh postavkah

OBNOVA LC 406 100 MESTINJE- KRIŽIŠČE LEMBERG, NOVA VAS (Portal javnih naročil, JN811/2016, z dne 04.02.2016)

Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki bodo do vložišča naročnika prispele do 29.02.2016, do 09.00 ure.

Kontaktna oseba: Peter Planinšek (03 81 71 604, peter.planinsek@smarje.si), Občina Šmarje pri Jelšah, Oddelek za okolje in prostor.

Morebitna vprašanja se vršijo izključno preko portala javnih naročil.

PRILOGE:
Razpisna dokumentacija
OBNOVA LC 406 100 MESTINJE_37_07
OBNOVA LC 406 100 MESTINJE_01_10
SITUACIJA_prezentacija_2
Vzorec pogodbe
Lemberg-popisi_skupaj
PZI-KAR.PROFILI PODBETONIRANJE
PZI-KAR.PROFILI ZAV. VODOTOK

 

Razpisi

JAVNA DRAŽBA

Javna dražba bo dne  6. junijaja 2017 v  sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, locirani v drugem nadstropju sedeža prodajalca, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer:

 • za dražbo nepremičnin pod točko 1. (zemljišča v k.o.  Zadrže, Dvor in Senovica) s pričetkom ob 10.00 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 2.a (zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod) s pričetkom ob 10.15 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 2.b  (zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod) s pričetkom  ob 10.30 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 3. (zemljišči v neposredni bližini Sadnikovega, Sladka gora) s pričetkom ob 10.45 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 4. (stanovanje št. 7 na naslovu Rogaška cesta 9) s pričetkom 11.00 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 5. (stanovanje št. 6  – garsonjera na naslovu Rogaška cesta 9) s pričetkom 11.15 uri.

Vsi kandidati za nakup so se najmanj  eno uro pred pričetkom posamezne javne dražbe dolžni izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.

PRILOGE:
DRAŽBA 6. JUNIJ
DRAŽBENA PRAVILA

JAVNI RAZPIS o podelitvi priznanj občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017

Rok za oddajo predlogov za podelitev priznanj je 08.05.2017, do 15.00 ure. Upoštevani bodo samo tisti predlogi, ki bodo prispeli do navedenega datuma in ure, ne glede na način oddaje. Predloge pošljite na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ali na elektronski naslov obcina@smarje.si .

PRILOGE:

javni razpis priznanja 2017
Obrazec za priznanje 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev, ki niso bili predmet drugih razpisov

Rok za prijavo in način zbiranja predlogov programov je 14. 04. 2017.
Vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje programov društev 2017«. Odpiranje vlog bo predvidoma 19. 04. 2017.

PRILOGE:

Javni razpis – druga društva 2017
Obrazec A za prijavo na razpis- društva

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017

JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2017

Sprememba Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2017

in obvestilo o zaprtju razpisa

 

Občina Šmarje pri Jelšah je v občinskem glasilu Šmarske novice (št. 8) in na občinski spletni strani www.obcina@smarje.si  dne 24. 2. 2017 objavila Javni razpis za  dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2017.

S to objavo se prerazporedijo sredstva iz ukrepa Naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, ki se zmanjšajo za 7.500,00 EUR in po novem znašajo 52.500,00 EUR, na ukrep Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti. Skupna višina razpisanih sredstev za ukrep Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – dopolnilne dejavnosti po novem znaša 12.500,00 EUR.

 

S to objavo se razpis zaradi porabljenih sredstvih na vseh ukrepih zapre.

 

Sprememba razpisa in obvestilo o zaprtju

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2017

Rok za prijavo na razpis je odprt od 24. 2. 2017 do 24. 3. 2017.

Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 24. 3. 2017 predložene na vložišče Občine, oziroma vloge, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje zadnji dan roka razpisa.

PRILOGE:
Javni razpis
Vloga
OBRAZEC- realizacija 2016 in plan 2017 – turistična društva

JAVNI RAZPIS za vodstveno delovno mesto direktor Javnega zavoda za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah

Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, s pripisom Ne odpiraj – Razpis za direktorja TŠM.

Rok za prijavo na javni razpis je 11. 3. 2017.

PRILOGE:
Razpis za direktorja TŠM

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2017

Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 10.000,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunsko postavko 20019.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

Rok za prijavo na javni razpis je 7. 3. 2017.

PRILOGE:
Javni razpis 2017 za soc.-hum. programe
Razpisna dokumentacija soc.-hum. prog. 2017
Obrazec A – spl. podatki 2017

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah v letu 2017

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe in projekte iz točke III. javnega razpisa je 8.000,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunsko postavko 18056.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

Rok za prijavo na javni razpis je 28. 2. 2017.

PRILOGE:
Javni razpis 2017 za mladinske programe
Razpisna dokumentacija – mladina 2017
Obrazec A – spl. podatki 2017-mladina
Obrazec – Realizacija 2016 in finančni plan 2017-mladi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2017

Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 90.300,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunskimi postavkami 18043, 18044, 18045, 18046, 18047 in 18049.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

Rok za prijavo na javni razpis je 28. 2. 2017.

PRILOGE:
Objava JR šport (6.2.17)- dopis društvom
Javni razpis 2017 za programe športa
Razpisna dokumentacija šport 2017
Obrazec A(2017) – spl. podatki-šport
Vzorec – realizacija 16 in plan 17-šport
Obrazec D(2017) – kakovostni šport

Obrazec C(2017) – izobraževanje-šport
Obrazec B(2017) – mn. prireditve-šport

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v letu 2017

Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe in projekte iz točke III. javnega razpisa je 38.500,00 EUR in so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah pod proračunsko postavko 18023. Programi in projekti se bodo sofinancirali do višine razpisanih sredstev tako, da se bo vrednost točke določila glede na višino razpoložljivih sredstev in glede na število točk, ki jih bodo prejeli vsi predlogi skupaj.

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2017.

Rok za prijavo na javni razpis je 28. 2. 2017.

PRILOGE:
Objava JR kultura (10.2.17)- dopis društvom
Javni razpis 2017 za programe kulture
Razpisna dokumentacija 2017-kultura
Obrazec – Realizacija 2016 in finančni plan 2017-kultura
Obrazec A(2017) – spl. podatki-kultura
Obrazec B (2017) – poročilo in program dela-kultura
Obrazec C(2017) – mn. prireditve – kultura
Obrazec D(2017) – nabava in vzdrževanje opreme-kultura

Javna dražba - februar 2017

Javna dražba bo dne  7. februarja 2017 v  sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, locirani v drugem nadstropju sedeža prodajalca, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer:

 • za dražbo nepremičnin pod točko 1. (zemljišča v k.o.  Zadrže, Dvor in Senovica) s pričetkom ob 10.00 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 2.a (zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod) s pričetkom ob 10.15 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 2.b  (zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod) s pričetkom  ob 10.30 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 3. (zemljišči v neposredni bližini Sadnikovega, Sladka gora) s pričetkom ob 10.45 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 4. (stanovanje št. 7 na naslovu Rogaška cesta 9) s pričetkom 11.00 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 5. (stanovanje št. 6  – garsonjera na naslovu Rogaška cesta 9) s pričetkom 11.15 uri.

Vsi kandidati za nakup so se najmanj  eno uro pred pričetkom posamezne javne dražbe dolžni izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.

PRILOGE:
Javna dražba – februar 2017
Dražbena pravila

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi bo razpisnik sprejemal  do vključno 31. 1. 2017, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.00 ure, v sredo od 8.00 do 17.00 in petek od 8.00 do 13.00 ure.

PRILOGE:

PREDNOSTNA LISTA – LISTA A
JAVNI RAZPIS 2016 – december

Vloga – neprofitna stanovanja, december 2016

Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Šmarje pri Jelšah

Javna dražba - oktober 2016

Javna dražba bo dne  11. oktobra 2016 v  sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah, locirani v drugem nadstropju sedeža prodajalca, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer:

 • za dražbo nepremičnin pod točko 1. (zemljišča v k.o.  Zadrže, Dvor in Senovica) s pričetkom ob 10.00 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 2.a (zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod) s pričetkom ob 10.15 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 2.b  (zemljišča v poslovni coni Šmarje zahod) s pričetkom  ob 10.30 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 3. (zemljišče v poslovni coni Šmarje vzhod) s pričetkom ob 10.45 uri,
 • za dražbo nepremičnin pod točko 4. (zemljišči v neposredni bližini Sadnikovega, Sladka gora) s pričetkom ob 11.00 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 5. (stanovanje št. 7 na naslovu Rogaška cesta 9) s pričetkom 11.15 uri,
 • za dražbo nepremičnine pod točko 6. (stanovanje št. 6  – garsonjera na naslovu Rogaška cesta 9) s pričetkom 11.30 uri.

Vsi kandidati za nakup so se najmanj  eno uro pred pričetkom posamezne javne dražbe dolžni izkazati z dokazili iz VI. točke te objave.

PRILOGE:
JAVNA DRAŽBA – OKTOBER 2016