Občina upravlja ter skrbi za rekonstrukcijo in vzdrževanje vseh občinskih cest v skupni dolžini 325 km. Od tega je glede na kategorijo 173 km lokalnih cest in 151 km javnih poti. Slednje predstavljajo najnižjo kategorijo javnih cest v celovitem sistemu cestnega omrežja v Republiki Sloveniji.

Državne ceste so v neposrednem upravljanju ministrstva za pomet, zato občina na njih nima pristojnosti oziroma odgovornosti.
V sklopu upravljanja občinskih cest pa odloča zlasti o prometnem režimu glede prevoznosti oziroma delnih ali popolnih zapor in glede nosilnosti ter nameščanju horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.
Javnost obvešča o stanju občinskih cest, odloča o pogojih lastniških priključkov na občinske ceste ter o pogojih izredne uporabe cest.

S pomočjo lastne inšpekcije in nadzora redno in občasno pregleduje ceste in skladno z občinsko in državno zakonodajo sankcionira prekrške oziroma ravnanje posameznikov, ki bi lahko škodljivo vplivalo na stanje cest ter na zagotavljanje varnosti.

V sklopu vzdrževanja občinskih cest občina v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi izvaja sanacijo in krpanje voznih površin, sanacijo poškodovanih cestišč zaradi manjših zemeljskih usadov oziroma nanosov, sanacijo in vzdrževanje vseh elementov cestišča, kot so odvodni jarki, mulde in kanali, skrbi za čiščenje in obnovo vodnih prepustov, vzdržuje podporne in okrasne škarpe in kamnite zložbe. Sem sodi tudi košnja obcestne zarasti in odstranjevanje drevesnih vej, ki segajo v cestni profil. Pozimi skrbi za čim manj moteno in čim varnejšo prevoznost cest.
Vsa našteta dela občina zagotavlja z več izvajalci, ki se jim določena dela oddajo na osnovi izbire po predhodnem postopku javnega naročanja.
Občina pridobiva tudi sofinancerska sredstva na osnovi javnih državnih razpisov, sama pripravlja javne razpise za oddajo del skladno s predpisano zakonodajo o javnih naročilih, pridobiva ustrezna pravna dovoljenja k načrtovanim investicijam ter spremlja operativno, finančno in časovno izvajanje del ter koordinira delo med vsemi akterji, ki sodelujejo pri izvedbi investicije.

V sklopu rekonstrukcij in obnove cest občina:

  • naroča in pripravlja projektno in investicijsko dokumentacijo za večje in celovite obnovitvene posege na občinskih cestah;
  • pridobiva soglasja od obcestnih lastnikov zemljišč ter pridobiva pogoje in soglasja upravljalcev druge komunalne infrastrukture v cestnem svetu.