Kmečko prebivalstvo predstavlja preko 20 % prebivalstva občine. S kmetijstvom se ukvarja pretežno starejše prebivalstvo, mlajši se zaposlujejo in izobražujejo. Vprašljivo je tudi nasledstvo kmetij. V starostni sestavi gospodarjev na družinskih kmetijah prevladujejo starejši gospodarji.

Zaskrbljujoče je stanje, da je skoraj polovica kmečkih gospodarjev stara nad 55 let. Ekonomski položaj kmečkega prebivalstva se zadnja leta slabša zaradi izpada delovnih mest na podeželju ter vedno težjih razmer na trgu. Majhne kmetije ne dajejo zadostnega vira za preživetje, zato se zlasti mlajši prebivalci odseljujejo.

Poklicna usposobljenost na področju kmetijstva je nizka. Gospodarji imajo večinoma samo praktične izkušnje, poklicno kmetijsko izobrazbo pa ima zanemarljiv odstotek gospodarjev.

Čeprav je govedoreja tudi v prihodnje osnovna usmeritev kmetij, se v zadnjem času uveljavlja tudi konjereja, gojenje drobnice, medtem ko prašičereja, perutninarstvo in kunčjereja ostajajo v doseženem obsegu.

V zadnjih letih teče akcija obnove vinogradov in sadovnjakov, vse več kmetij pa se usmerja v turizem.

(vir: Popis kmečkih gospodarstev 2000, SURS)

Družinske kmetije po tipu kmetovanja

1

Družinske kmetije po starosti gospodarstev

2

Družinske kmetije po šolski izobrazbi

3