Čistilna naprava Šmarje

Čistilna naprava je bila zgrajena l. 2006, ko je začela tudi s poizkusnim obratovanjem, ki se je nadaljevalo še v 2007, leta 2008 pa je bilo izdano dokončno uporabno dovoljenje. Rezultati meritev učinkovitosti čiščenja so izjemno dobri, tako da se s čistilno napravo v Šmarski potok vrača tako rekoč čista voda. Skupna vrednost naložbe je znašala 1.200.000 € in jo je Občina poravnala z lastnimi proračunskimi sredstvi, pretežno z naslova republiške takse za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Uporabniki se na ČN Šmarje priklapljajo postopoma. V 2012 je Občina poskrbela za celovito obnovo kanalizacije v uličnem sistemu naselja južno od glavne ceste, nad staro šolo in zdravstvenim domom. Operacija je bila zaključena v 2013, ko se je ta del naselja tudi priključil na ČN.


Čistilna naprava Mestinje

Skladno s področno zakonodajo varstva okolja je območje naselja Mestinje vključeno v državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je treba uresničiti do leta 2017. Občina Šmarje pri Jelšah je s pripravo projektne dokumentacije pričela že leta 2009, k gradnji I. faze kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave Mestinje pa je pristopila v letu 2014. Gradbena dela so bila končana konec julija 2015, finančno pa bo investicija zaključena v drugi polovici tega leta.

Skladno s projektom je bilo zgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 4.444 m in čistilna naprava zmogljivosti 1.950 populacijskih enot. Trenutno je na zgrajeno kanalizacijsko omrežje možno priključiti že 72 objektov.

Predvidena skupna višina investicije je 1.870.000 €. Občina Šmarje pri Jelšah je s prijavo projekta »Kanalizacija s čistilno napravo Mestinje« na 8. javni poziv za sofinanciranje operacij z naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi uspela. Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj,v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v višini 1.436.000,00 EUR. Ministrstvo za gospodarski razvoj  in tehnologijo je za to  investicijo prispevalo sredstva v višini 94.742,00 EUR. Razliko bo Občina Šmarje pri Jelšah zagotovila iz občinskega proračuna.

LOGOTIP-ESRR-SLO