logo3

Občina Šmarje pri Jelšah je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije (CPS). Celostne prometne strategije predstavljajo nov način načrtovanja prometa na občinski in širši ravni, kjer poudarek ni na izgradnji infrastrukture, temveč na strateškem načrtovanju razvoja prometa v smeri trajnosti in povečanja kakovosti bivanja. Proces izdelave se osredotoča na zastavljanje realnih trajnostnih ciljev ter strategij za njihovo uresničevanje v sklopu prometa, velik poudarek pa je dan na vključevanje javnosti v proces snovanja CPS.

Izdelavo CPS v deležu 85% sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za infrastrukturo) in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Za izdelovalca CPS Občine Šmarje pri Jelšah sta bila izbrana Fakulteta za logistiko, Univerze v Mariboru iz Celja in Razvojna agencija Sotla. Projekt so bo izvajal v štirih fazah, kjer bodo na podlagi analize stanja oblikovana prioritetna področja trajnostnega razvoja prometa v Občini Šmarje pri Jelšah.

Dogodki na projektu:

   1.  Celostna prometna strategija
   2. 13.06.2016 delavnica

    Dne 13. 6. 2016 se  je v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah na 1. delavnici za odgovorne za promet v občini sestala ožja delovna skupina. Izdelovalci so se seznanili s trenutnim stanjem prometa in prometne infrastrukture v občini, predstavljeni so bili tekoči projekti ter izpostavljene ključne teme, ki naj bi jih CPS zajemala. Udeleženci delavnice so identificirali tudi kritične prometne točke v občini.
    Na slikah je nekaj utrinkov iz delavnice:
    DSC00757 DSC00758 DSC00759 DSC00760
   3. Vabilo na prvo javno obravnavo
   4. V sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah občanke in občane vljudno vabimo k sodelovanju.
    Link do ankete: http://www.questionpro.com/t/AD3MoZU29x
   5. 28.06.2016 1. javna razprava

    Prva javna razparava je bila izvedena  z namenom pregleda in analize stanja v prometnem sistemu občine. Pri tem se je skupaj z zainteresirano javnostjo in oblikovano delovno skupino, ki je bila sestavljena iz predstavnikov ključnih organizacij v občini, ki lahko s svojim znanjem, izkušnjami in dosedanjo vlogo v sistemu prometa pomembno pripomorejo k naboru učinkovitih ukrepov za izboljšave v celostnem sistemu prometa v občini Šmarje pri Jelšah, oblikovala SWOT analiza kot pogled na stanje v prometnem sistemu s štirih pogledov: z vidika prednosti in slabosti sedanjega stanja ter z vidika prihodnjih priložnosti in nevarnosti, ki jih lahko pričakujemo v povezavi s prometnim sistemom v občini. Solidna obiskanost in konstruktivna razprava je botrovala k zanimivemu iskanju in pridobivanju informacij o mobilnem in prometnem sistemu v občini. Rezultati razprave bodo služili koz izhodišče za oceno stanja prometa in prometne infrastrukture v občini.
    Na slikah je nekaj utrinkov iz delavnice:

     DSC00938 DSC00950 DSC00931 DSC00920

   6. Vabilo na drugo javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Šmarje pri Jelšah
    Vabilo na drugo javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Šmarje pri Jelšah
   7. Druga javna razprava
    Druga javna razprava se je pričela s kratko predstavitvijo ciljev, poteka in vloge CPS v prometnem sistemu občine Šmarje pri Jelšah. Prav tako je bila v uvodu predstavljena vloga in namen javnih razprav ter vloga širše zainteresirane javnosti, vključno s predstavniki ključnih deležnikov pri oblikovanju CPS. Sledila je predstavitev ugotovitev prve javne razprave in oblikovane SWOT analize, nato pa se je udeležence povabilo k dopolnitvi SWOT analize.V nadaljevanju je potekala aktivna razprava, preko katere so udeleženci oblikovali in na koncu predstavili tri scenarije prihodnjega razvoja prometnega sistema v Občini. Oblikovani so bili naslednji trije scenariji:

    • scenarij: nič se ne spremeni – izvajajo se samo projekti, ki so sedaj v teku
    • scenarij: poudarek na avtomobilih – prednost pri načrtovanju imajo avtomobili, ni strateškega in celovitega načrtovanja
    • scenarij: poudarek na trajnostni mobilnosti – poudarek na kolesarjih, pešcih, javnem prevozu, spremembi potovalnih navad, zmanjšanju potreb po avtomobilih, značilno strateško in usklajeno načrtovanje

    Udeleženci so med tremi možnimi scenariji dali prednost pešcem, kolesarjem in razvoju JPP ter celovitem strateškem načrtovanju. Tako so podprli in izbrali trajnostni razvoj napram cestnem prometu, saj bi cestni, kljub začetnim všečnim rezultatom, prinesel tudi veliko negativnih posledic, kot je povečan promet, zmanjšana varnost in negativni vplivi na okolje.

    1 2 3 4 5

   8. 2 fazno poročilo celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah
   9. Poročilo o ogledu stanja
   10. Vabilo 3 javna razprava CPS Šmarje pri Jelšah
   11. Nagradna anketa
    V okviru izdelave celostne prometne strategije Občine Šmarje pri Jelšah vas vabimo k sodelovanju. Zato vas prosimo, da anketo rešite in s tem pripomorete k trajnostnemu razvoju občine.Anketo lahko izpolnite in oddate:

    1. elektronsko najkasneje do 31. 12. 2016 do 20. ure na  http://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=5442472)
    2. v tiskani obliki v skrinjico, ki je v avli Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah     Nagradna anketa – wordov dokument 

    Nagrade (električno kolo, mestno unisex kolo, mestni skiro za odrasle, 7 kolesarskih kompletov) bomo javno izžrebali na otvoritvi razstave v torek, 3. 1. 2017 ob 17. uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah.

    Pravila nagradne igre

   12. Vabilo na 4. javno razpravo CPS
   13. Tretja javna razprava
    (8.11.2016 ob 17. uri v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah)Tema javne razprave je bila opredelitev vizije in prioritet na področju prometa v občini Šmarje pri Jelšah.Vsebinski del razprave je potekal interaktivno. Udeleženi so preko razprave poskušali odgovoriti na vprašanje, v kakšni občini želijo živeti. Odgovori udeležencev so bili, da želijo bivati:

    • v občini, prijazni do okolja in ljudi ter z urejeno infrastrukturo;
    • v občini z varnim prometnim sistemom za vse starostne skupine, s čim manjšim vplivom na okolje;
    • v urbanistično urejenem kraju, z urejenim prometnim režimom, prijaznim do vseh občanov (otrokom, invalidom, starejšim).

    Na podlagi splošnih usmeritev so nadalje udeleženi razpravljali o tem, kakšen bi moral biti prometni sistem v občini, katere zahteve bi moral izpolnjevati, kaj je realno pričakovati in kaj ne. Na vprašanje, kakšen prometni sistem si želijo v občini, so udeleženi prišli do konsenza v obliki spodnjih trditev:

    • varen, ljudem prijazen in trajnostno naravnan;
    • urejen in brez tranzita;
    • hitre in pretočne notranje obvoznice za tranzitni promet z izgradnjo in promocijo čim večjega števila alternativnih prometnih sistemov;
    • tranzit proti Hrvaški preusmeriti na obvoznico in ureditev vseh cest v zaselkih občine Šmarje pri Jelšah.

     Drugi namen razprave je bila usmerjena v postavitev prioritet. Osnovne prioritete, ki so jih identificirali občani preko ankete in preko intervjujev, so udeleženi, razdeljeni v skupine, ocenjevali in razporejali po pomembnosti. S tem smo dobili vhodne podatke za določanje prioritet na kasnejših sestankih, s čimer se je zagotovila vključenost javnosti v proces postavljanja prioritet. Kot najpomembnejšo prioritetno področje so udeleženci izbrali kolesarsko infrastrukturo in infrastrukturo za javni potniški promet.

      

   14. DELAVNICA V OSNOVNI ŠOLI ŠMARJE PRI JELŠAH

    V sklopu izdelave Celostne prometne strategija občine Šmarje pri Jelšah smo 28. novembra 2016 v Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah izvedli delavnico, kjer so s svojimi kreativnimi idejami sodelovali učenci 5.a razreda z razredničarko Jožico Gajšek.  Učenci so pod vodstvom moderatorjev, predstavnikov Fakultete za logistiko Maribor in Razvojne agencije Sotla, razpravljali o prometu, vplivih prometa na ljudi in okolje, identificirati so prednosti in slabosti osebnega avtomobila, hoje, kolesarjenja in vožnje z avtobusom ali vlakom. Razpravo so podkrepili z risbicami na teme:

    • kako sem prišel v šolo?
    • kako bi si želel priti v šolo?
    • kaj bi si želel v Šmarju namesto cest?
    • kaj bi si želel v Šmarju namesto parkirnih mest?

    Z namenom, da pridobimo vpogled v potovalne navade otrok, ter da določimo prioritete, so se v nadaljevanju učenci pod vodstvom moderatorjev igrali igrico »Prometni detektiv«. Rezultati kažejo, da večino otrok v šolo vozijo starši. Za popoldanske aktivnosti pa je značilno, da veliko aktivnosti učenci opravijo peš. Največ otrok je kot nevarne točke definiralo ceste in pomanjkanje varnih peš poti.

    Učenci so tekmovali tudi v nagradnem kvizu. Vprašanja so zajemala tematiko prometne varnosti, trajnostne mobilnosti in varovanja okolja. Učenci so bili nagrajeni z lučkami za kolo.

      

   15. OBLIKOVANJE PREDLOGA VIZIJE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
    Vizija predstavlja orientacijsko točko v prihodnosti, ki ima motivacijsko razsežnost. Vizija naj umesti prometni sistem v širok kontekst družbenega in urbanega razvoja. Zajema naj kakovostni opis želene prihodnosti občine in služi kot vodilo pri oblikovanju potrebnih ciljev oz. strategije. Skupaj s ključnimi deležniki in zainteresirano javnostjo smo oblikovali predlog vizije razvoja prometa v Občini Šmarje pri Jelšah.

    Predlog vizije CPS: Trajnostna mobilnost za zeleno prihodnost.  
    Občina Šmarje pri Jelšah varna, urejena in prijazna do okolja.

   16.  Otvoritev razstave (3.1.2017)

            

   17. Nagrajenci nagradne igre ( sodelovanje v anketi o viziji in prioritetah prometa v občini Šmarje pri Jelšah )

    –  Rudi Trauner, Predenca 40, 3240 Šmarje pri Jelšah (kolo na električni pogon)
    –  Hana Veber, Predenca 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (mestno unisex kolo)
    –  Janko Strašek, Lemberg pri Šmarju 10a, 3241 Podplat (mestni skiro za odrasle)
    –  Mirjana Zoretič, Brecljevo 31a, 3240 Šmarje pri Jelšah (pohodniški komplet)
    –  Mateja Grat, Vegova ulica 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (pohodniški komplet)
    –  Irena Stepišnik Perdih, Ulica na Livado 11, 3240 Šmarje pri Jelšah (pohodniški komplet)
    –  Anja Zakošek, Spodnje Selce 2, 3231 Grobelno (pohodniški komplet)
    –  Ana Lederer, Grajski log 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (pohodniški komplet)
    –  Sonja Drobne, Močle 4, 3240 Šmarje pri Jelšah (pohodniški komplet)
    –  Marjan Mikola, Kristan Vrh 58, 3241 Podplat (pohodniški komplet)

   18. Vizija celostne prometne strategije občine Šmarje pri Jelšah:Trajnostna mobilnost za zeleno prihodnost.

    Občina Šmarje pri Jelšah varna, urejena in prijazna do okolja.

   19. Zloženka – Celostna prometna strategija občine Šmarje pri Jelšah